h

Gerrie Elfrink en Alex Mink SP-wethouders Arnhem

30 april 2014

Gerrie Elfrink en Alex Mink SP-wethouders Arnhem

De onderhandelingen tussen D66, SP, GroenLinks en het CDA zijn succesvol afgerond. Een van de besproken onderwerpen is natuurlijk de kandidaatstelling van de wethouders. Bij de SP blijft Gerrie Elfrink wethouder en treedt nieuwkomer Alex Mink aan. Wethouder Luuk van Geffen kiest er voor om niet terug te keren in het nieuwe college. Het grootste deel van zijn portefeuilles komt bij de andere partijen terecht (onderwijs, jeugdbeleid, publieke dienstverlening). Van Geffen is gekozen tot raadslid en zal zich dan ook vanuit de gemeenteraad voor de SP blijven inzetten.

Gerrie Elfrink

Elfrink: ‘Ik ga graag de straat op om mijn oor te luister te leggen bij de Arnhemmers en dat is nou juist waar de SP voor staat. Ik zit niet voor mezelf in het gemeentebestuur, ik weet voor wie ik het doe.’

Gerrie Elfrink (1974) beheert als wethouder sinds 2010 succesvol de portefeuilles Rijnboog, Arnhem Centraal, Volkshuisvesting, Sport, Communicatie en Vastgoed, Toerisme, Recreatie, Evenementen en Kleefse Waard. Hij is al sinds 2002 actief in de Arnhemse politiek. Hij was acht jaar lang SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Elfrink heeft sport in Arnhem een enorme impuls gegeven en de relatie tussen topsport, breedte sport en verenigingen gelegd. Hij heeft Arnhem Centraal een heel stuk verder gebracht, zonder dat daar extra belastinggeld bij moest. Hij heeft Rijnboog teruggebracht tot een realistisch niveau. Geen grootschalige plannen maar de grondexploitatie op orde en gefaseerd ontwikkelen (Rozet, Paradijs, openbare ruimte Nieuwe Plein) was en is zijn leidend principe hierbij. Verder heeft hij ervoor gezorgd dat twee stagnerende projecten Hoogstede Klingelbeek en Saksen-Weimar weer vlot getrokken werden. In Saksen Weimar zelfs mét sociale woningbouw. Sinds 2010 is onder zijn leiding de woningvoorraad in de stad aanzienlijk gestegen met sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Elfrink krijgt in de nieuwe raadsperiode onder meer de volgende portefeuilles onder zijn hoede: cultuur, sport, armoedebeleid en wonen.

Alex Mink

Mink: ‘De SP heeft ook een goed verhaal over de bereikbaarheid en de inrichting van onze stad. Arnhem is een mooie en veelzijdige stad die ontwikkelingen zoals klimaatverandering, vergrijzing en een ander gebruik van gebouwen moet gaan opvangen. Ik ga met de mensen op zoek naar de beste oplossingen om de inrichting en bereikbaarheid van onze stad verder te verbeteren!’

De nieuwe tweede SP-wethouder is Alex Mink (1984). Hij is sinds 2007 lid van Provinciale Staten namens de SP. Als statenlid voerde hij het woord over mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 2011 is hij de plaatsvervangend voorzitter van de statencommissie voor ruimtelijke ordening, wonen en water. Vanuit de gedachte dat iedere Gelderlander recht heeft op betaalbare en goede bereikbaarheid zette hij zich vooral in voor een toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer, het behoud van de Gelderse regiotaxi en meewerken aan goede aanleg van provinciale wegen. De SP wist te bewerkstelligen dat de provincie gaat investeren in de aanpak van het regionale spoor, zoals de eerste spoorverdubbeling in de Achterhoek. Op het gebied van ruimtelijke ordening stelde de SP als eerste de problemen met de grootschalige detailhandel bij Ressen aan de kaak. De realisatie van windmolens wordt niet door de provincie doorgedrukt, omdat er steun moet zijn van bewoners en er sprake moet zijn van een goede ruimtelijke inpassing.

De nieuwe wethouder studeerde de afgelopen jaren rechten en bedrijfskunde op universitair niveau. Mink is ook bekend met de Arnhemse politiek: hij was de drijvende kracht achter het SP-campagneteam voor de gemeenteraadverkiezingen 2014. Sinds eind 2013 is hij de fractieondersteuner van de Arnhemse SP-fractie.

Mink krijgt in de nieuwe raadsperiode onder meer de volgende portefeuilles onder zijn hoede: mobiliteit, stadsregio en ruimtelijke ordening.

Luuk van Geffen

Luuk van Geffen (1977), Arnhemmer in hart en nieren, begon in 2011 vrij onverwacht als wethouder. De SP Arnhem deed een beroep op hem om Margriet Bleijenberg op te volgen. Het college was al een klein jaar onderweg. Wethouder Luuk van Geffen beheerde de portefeuilles Onderwijs (inclusief taalachterstand / analfabetisme volwassenen), Jeugdbeleid, Publieke dienstverlening, Veiligheid, Coördinatie integrale aanpak overlast (coördinator veiligheidshuis) en Inburgering en integratie. De laatste maand nam hij ook de portefeuille kunst en cultuur waar.

Van Geffen nam zijn taken voortvarend op. Onder zijn verantwoordelijkheid werd een aantal belangrijke zaken voor de stad gerealiseerd. Zijn meest dringende opdracht was om miljoenen te ’vinden’ voor het speciaal onderwijs en dat is geluk. Deze kwetsbare groep leerlingen krijgt een fatsoenlijk en nieuw onderdak. Onder zijn verantwoordelijkheid is er een plan gekomen om alle basisscholen te voorzien van een conciërge. Ook heeft Van Geffen de harmonisatie van de kinderopvang- en het peuterspeelzaalwerk in gang gezet, waardoor alle kinderen vanaf 2,5 jaar in Arnhem naar de peuteropvang kunnen met ingang van 2015. Hij was zeer betrokken bij het tiener- en jongerenwerk en ondanks sluitingen door bezuinigingen heeft hij de belangrijke basis van het jongerenwerk overeind kunnen houden. Ook speelde Van Geffen een grote rol bij het tot stand komen van enkele Multifunctionele Centra (MFC’s). Hij introduceerde een nieuwe manier van beheer en exploitatie. Daardoor kunnen de MFC’s nu op financieel verantwoorde manier uitgroeien tot hart van de wijk. Zeker zo waardevol is dat het bondgenootschap laaggeletterdheid onder Van Geffens verantwoordelijkheid in de regio Arnhem van start gegaan is.

Van Geffen: ‘Ik ben trots op de dingen die ik heb weten te bereiken voor de stad en met name voor de jeugd van Arnhem. Ik dank de SP en alle inwoners en ambtenaren van onze prachtige stad die daaraan hebben bijgedragen.’

De SP Arnhem bedankt Luuk van Geffen hartelijk voor zijn inspanningen als wethouder en weet zeker dat hij de nieuwe fractie versterkt met zijn kennis, enthousiasme en grote betrokkenheid bij Arnhem en de Arnhemmers.

U bent hier