h

Enthousiaste ledenvergadering stemt unaniem in met coalitieakkoord Met de stad!

10 mei 2014

Enthousiaste ledenvergadering stemt unaniem in met coalitieakkoord Met de stad!

Op woensdag 7 mei hield de Arnhemse SP haar ledenvergadering over het coalitieakkoord van D66, SP, GroenLinks en CDA. In het akkoord Met de stad! zijn de afspraken tussen deze partijen opgenomen voor de komende vier jaar. De aanwezige SP-leden stemden unaniem in met dit akkoord.

In een overvol partijhuis heeft Gerrie Elfrink het coalitieakkoord 2014-2018 gepresenteerd. Elfrink en aankomend fractievoorzitter Cris Lenting waren onze SP-onderhandelaars tijdens de coalitiebesprekingen. Zij lichtten de punten uit het akkoord toe en beantwoorden belangstellende vragen vanuit de leden. De ledenvergadering was zeer positief over de inhoud van het coalitieakkoord Met de stad! Zij herkende veel punten uit het verkiezingsprogramma die terugkomen in dit nieuwe akkoord.

Elfrink en Lenting bedankten ook de coalitiepartijen voor de samenwerking en voor hun positieve, constructieve bijdragen aan de totstandkoming ervan. Elfrink was zeer te spreken over de rol van D66 als grootste partij: “ik deed dit vier jaar geleden als formateur en ben onder de indruk van de manier waarop D66 dit proces heeft aangepakt. Zij hebben het echt uitstekend gedaan!”. 

Elders binnen de SP is er veel lof voor het bereikte coalitieakkoord Met de stad!Andere SP-afdelingen en het landelijk partijbestuur zijn erg te spreken over de gekozen aanpak en de gemaakte afspraken. 

Hoofdpunten uit het akkoord

  • Er komt een noodfonds om de bezuinigingen in de zorg en jeugdzorg op te vangen. Dit fonds zorgt ervoor dat Arnhemmers een beroep kunnen doen op de zorg, ook als het toegekende geld vanuit de Rijksoverheid binnen het jaar opraakt. Mensen houden dus het recht op zorg en ondersteuning door de gemeente;
  • De GelrePas, die voorzieningen en kortingen geeft aan mensen met een laag inkomen, wordt voor activiteiten uitgebreid naar mensen die 120% van het minimumloon verdienen. Meer mensen krijgen hierdoor betaalbare toegang tot sport, cultuur en onderwijs; 
  • De eerder gemaakte afspraken om armoede te bestrijden blijven intact. Het geld voor het armoedebeleid is veiliggesteld: er komt meer geld voor armoedebestrijding als het aantal gebruikers stijgt en het budget kan dalen als er minder gebruikers zijn. 
  • Topsalarissen en bureaucratie in de zorg worden aangepakt. De gemeente accepteert geen topinkomens en duur management;
  • Medewerkers in de thuiszorg krijgen eerlijk loon voor vakwerk: zij komen in salarisschaal FWG 15 terecht; 
  • Mantelzorgers krijgen het recht op respijtzorg: zij kunnen een pauze nemen als het verlenen van zorg te zwaar wordt; 
  • In Arnhem wordt regulier werk niet onder het minimumloon verricht;
  • De gemeentepagina komt terug in de Arnhemse Koerier; 
  • Er komt geen kunstenpaleis: Museum Arnhem blijft op haar plek en gaat op zoek naar een duidelijke identiteit, filmhuis Focus wordt geherhuisvest;
  • We verdelen de lasten eerlijk: gebruikers van een woning of pand gaan minder rioolheffing betalen. 50% van de rioolheffing wordt door de eigenaren van een pand of woning opgebracht. Voor huurders en huiseigenaren betekent dat een forse lastenverlichting. 

De laatste maatregel heeft nogal wat onrust veroorzaakt bij de woningcorporaties, onder aanvoering van Volkshuisvesting. Daarom werd er door de leden een toelichting gevraagd. Elfrink: “Het is een sociaal belastingstelsel dat we als coalitiepartners voorstellen, waarbij de lasten van de huurder worden verlaagd en de lasten voor de eigenaar/gebruiker ongeveer gelijk blijven.” Elfrink is ervan overtuigd dat de gemeente en de woningcorporaties hierover tot goede afspraken zullen komen: “We hebben elkaar immers nodig, bij het woonbaar maken en houden van Arnhem.”

De SP vindt Met de stad! een stevig akkoord met een duidelijk sociaal gezicht. Er zijn ook zaken die verder ingevuld moeten worden. Daar hebben we een enthousiaste en nieuwe fractie voor die in de raad allerlei onderwerpen zal agenderen. Bij de stemming bleek de unanieme steun van de aanwezige SP-leden. 

Wethouders 

Ook werd het nieuwe college besproken. Gerrie Elfrink wordt de wethouder voor bouwen en wonen, vastgoed, cultuur en erfgoed, sport, evenementen en armoedebeleid. De SP wisselt van tweede wethouder, omdat er bij de portefeuilleverdeling bleek dat andere partijen veel uit de portefeuille van Luuk van Geffen wensten. Zo ging publieke dienstverlening naar het CDA en ontfermde D66 zich over onderwijs en jeugd. De SP kreeg daarvoor ook mooie portefeuilles terug, zoals verkeer en ruimtelijke ordening. Van Geffen had zich graag aan een tweede wethouderstermijn verbonden. Maar hij voelt zich minder thuis bij de nieuwe aandachtsgebieden en heeft daarom besloten te stoppen als wethouder.

Elfrink prees de prestaties en de inzet van Van Geffen: “Luuk heeft het de volgende wethouder van onderwijs gemakkelijk gemaakt; hij heeft de afgelopen periode zoveel geregeld voor het onderwijs. Luuk mag en moet genoemd worden als het gaat om een nieuw onderdak voor het speciaal onderwijs. Luuk wist ondanks een tekort van tientallen miljoenen Euro’s toch het geld te vinden voor nieuwe scholen. Dat is een grote verdienste, waarmee hij deze groep kwetsbare leerlingen echt geholpen heeft!’ De ledenvergadering onderstreepte dit met een hartelijk applaus.

De twee SP-wethouders Alex Mink en Gerrie Elfrink.

Daarna stelde Elfrink de nieuwe wethouder Alex Mink voor: “Gelukkig hebben we iemand gevonden die erg enthousiast is over de portefeuille verkeer en ruimtelijke ordening. Alex zet zich als statenlid al jaren in voor een bereikbaar Gelderland en dan met name voor beter openbaar vervoer. Hij haalt daar geregeld de media mee. Hij is erg enthousiast over deze portefeuille en gaat daar hard aan werken”. Minks' kandidatuur werd met applaus onthaald. 

Installatie op 12 mei

Aanstaande maandag, 12 mei, aansluitend op de raadsvergadering over het coalitieakkoord, worden de kandidaat-wethouders Elfrink en Mink geïnstalleerd en legt Gedeon Noordzij zijn eed af om raadslid te kunnen worden. Daarmee zijn de raadsfractie en wethouders volledig en kunnen zij aan de slag.

Mocht je na lezing van Met de stad! nog vragen hebben, laat het ons dan weten: arnhem@sp.nl. Onze raadsleden en wethouders zijn natuurlijk ook aanspreekbaar, kijk daarvoor ook op deze website.

U bent hier