h

ChristenUnie nieuwe coalitiepartner

6 november 2015

ChristenUnie nieuwe coalitiepartner

D66, SP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Het bestaande coalitieakkoord “Met de stad” is hiervoor het vertrekpunt Op diverse thema's zijn nieuwe beleidsvoornemens vastgelegd en er is een aantal nadere afspraken gemaakt voor de rest van de raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De ChristenUnie zal haar kandidaat-wethouder bekend maken. Beëdiging van de nieuwe wethouder is voorzien in de raadsvergadering van 30 november a.s

Het akkoord bevat de volgende onderdelen:

Vechtscheidingen, alcohol en prostitutie

Een vechtscheiding kan grote inpact hebben op het leven van kinderen. De coalitie vindt het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Daarom is afgesproken nogmaals een conferentie over dit thema te organiseren voor professionals van wijkteams en zorgverleners. Alcohol, drugs, gokken en gamen vormen bij verslaving een groot risico voor jongeren. Om deze risico's goed bij jongeren onder de aandacht te brengen, wordt de inzet van ervaringsdeskundigen scholen en sportverenigingen ondersteund. Verder komt er een onafhankelijk onderzoek naar zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem, inclusief de daaraan gerelateerde mensenhandel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of een beleidswijziging of wijziging van de APV noodzakelijk is. Om prostituees die uit willen stappen, blijvend de gelegenheid te bieden, zal het programma “Next Step” op het huidige niveau gecontinueerd worden.

Zorg

Om optimale zorg te bieden vindt de coalitie het belangrijk dat de zorg aansluit bij de achtergrond en identiteit van het betreffende gezin. Er komt extra budget beschikbaar om om wijkteams te ondersteunen deze situaties goed te herkennen en zo passende zorg te bieden.

Communicatie

Besluiten van de gemeente kunnen grote impact kunnen hebben op de belangen van inwoners en bedrijven. Het zal lang niet altijd mogelijk zijn om iedereen tevreden te stellen. Desalniettemin wil de coalitie zich inzetten om met nog grotere zorgvuldigheid inwoners en bedrijven te informeren en betrekken bij voorgenomen besluiten.

Rekenkamer

De afspraak om het budget van de rekenkamer structureel met €100.000,- te verlagen is geschrapt. Een in te stellen raadswerkgroep wordt gevraagd een voorstel voor een rekenkamer uit te werken dat aansluit op het genomen besluit op 2 november en die voldoet aan de voorgenomen nieuwe eisen van het Rijk en die in staat is kwalitatief goed onderzoek te verrichten.

De SP-leden moeten zich uitspreken over de resultaten van dit akkoord. Daartoe is een algemene ledenvergadering belegd op 10 november a.s. in het partijhuis, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

 

U bent hier