h

Malafide schuldhulpverleningsbedrijven

20 juni 2016

Malafide schuldhulpverleningsbedrijven

In opdracht van de gemeente Arnhem bouwt en onderhoudt een websitespecialist de website www.zodoenwehetinarnhem.nl. Op deze website kunnen inwoners antwoord vinden op vragen over zorg, jeugd en werk, en worden zij verwezen naar organisaties. Deze organisaties blijken echter zonder gemeentelijke toetsing op de gemeentewebsite te worden geplaatst.

Eind 2015 ontving de SP meerdere signalen over een schuldhulpverleningsorganisatie waarbij niet volgens de regels werd gewerkt. Zo werd er geld gevraagd voor schuldhulpverlening, wat volgens de Wet op het consumptiekrediet niet is toegestaan, en onterecht vermeld dat dit betaald kon worden via de bijzondere bijstand. Daarop heeft de SP direct contact opgenomen met de gemeente waarna deze organisatie van de website werd verwijderd. Recent heeft de SP de gemeente ingelicht over de dubieuze werkwijze bij een andere organisatie naar aanleiding van nieuwe signalen.

Zo lang bedrijven voorafgaand aan de plaatsing op de gemeentelijke website niet op basis van duidelijke criteria getoetst worden (afgestemd op het gemeentelijk beleid), kunnen ook onbetrouwbare organisaties op deze site vermeld worden.

Doordat de gemeente naar deze organisaties verwijst, wordt bij de inwoners van Arnhem de indruk gewekt dat deze door de gemeente aanbevolen worden en dus betrouwbaar zijn.

De SP heeft het college om opheldering gevraagd:

1) Is het college het met de SP eens dat op de gemeentelijke website “zodoenwehetinarnhem.nl” betrouwbare informatie moet staan aangezien de gemeente inwoners hier naar verwijst?

2) Hoe is het mogelijk dat malafide schuldhulpverleningsbedrijven op de website “zodoenwehetinarnhem.nl” vermeld worden?

3) Waarom heeft de gemeente gekozen voor deze websitespecialist om de website te beheren en welke afspraken zijn er gemaakt over het al dan niet plaatsen van een organisatie/bedrijf op de website?

4) Wat doet het college om een zo betrouwbaar mogelijke lijst van organisaties/bedrijven op de website na te streven?

5) Is het college naar aanleiding van de signalen van de SP voornemens criteria op te stellen, in dit geval bijvoorbeeld het hebben van het keurmerk NVVK, en organisaties hierop te toetsen voor plaatsing op de website zodat de inwoners van Arnhem erop kunnen vertrouwen dat deze betrouwbaar zijn?

6) Zo nee, hoe denkt het college te voorkomen dat malafide organisaties hun diensten aanbieden onder de gemeentelijke vlag en mensen daar de dupe van worden?

De antwoorden van het college:

Zodoenwehetinarnhem.nl is een website speciaal in het leven geroepen voor inwoners van Arnhem met vragen over o.m. zorg, jeugd en werk. Deze site is een product van leverancier Elkander (voorheen Biblionet ID). Het product bestaat uit een kennisbank (Jalp) en een sociale kaart (INVIS).

De informatie in de kennisbank wordt primair door Elkander beheerd. Het beheermodel van de sociale kaart is erop gericht dat organisaties zelf zorg dragen voor hun gegevensbeheer, eventueel ondersteund door de leverancier. Het model van deze site wordt gebruikt in ruim 50 gemeenten in Nederland.

Lokaal is zodoenwehetinarnhem.nl op delen aan te passen. Binnen onze gemeente is dit beheer belegd bij de sociale wijkteams en de cluster Publieke Dienstverlening. Het redactieteam (bestaande uit een webredacteur, communicatieadviseur en vertegenwoordigers van de cluster Beleid & Regie, sociale wijkteams en de klantenservice) signaleert benodigde aanpassingen en vervult een sleutelrol richting de leverancier.

Op het moment van schrijven (14 juni 2016) hebben 1530 organisaties zich aangemeld voor vermelding op zodoenwehetinarnhem.nl. Hiervan heeft onlangs één organisatie een weigering ontvangen, vanwege het verstrekken van misleidende informatie. Op dit moment ligt een tweede casus voor bij de sociale wijkteams.

1. Het college deelt uw menig dat de gemeentelijke website betrouwbare informatie voor de inwoners van Arnhem moeten aanbieden. Mede daarom wordt nu ook onderzocht hoe we de controle erop kunnen verbeteren. Tot op heden zijn twee klachten binnengekomen over aanbieders. Beide keren ging het om partijen die betrokken zijn bij diensten die verband houden met beheer financiën/schulddienstverlening. Voor één aanbieder heeft het ertoe geleid dat deze van de site is verwijderd vanwege het vermelden van misleidende informatie. De andere klacht is nu in onderzoek.

2. Een organisatie die zich aanmeldt voor vermelding op de sociale kaart wordt, voordat de informatie zichtbaar is, door Elkander (automatisch) getoetst op de volgende criteria:

• Controle of de organisatie bestaat en in het sociaal domein past.

• In Arnhem is gevestigd of het werkgebied betreft Arnhem + binnen een straal van 10 km van 6811DG.

• Door Elkander is aangemerkt als landelijke organisatie. Te denken valt aan:

zorgverzekeraars, landelijke patiënten- en belangenverenigingen, maaltijdvoorzieningen met een landelijk bezorgnetwerk etc.

Voldoet de organisatie aan deze criteria, dan wordt deze opgenomen in INVIS en verschijnt daarmee ook op zodoenwehetinarnhem.nl.

3. Als onderdeel van de drie decentralisaties in 2014 heeft de toenmalige projectgroep 3D besloten het informatieportaal zodoenwehetinarnhem.nl uit te besteden. Door middel van een aanbesteding zijn twee partijen naar voren gekomen. Elkander bleek een systeem te bieden dat het beste paste bij het opgestelde programma van eisen en wensen en voldoende (of in ieder geval meerdere) aanpassingsmogelijkheden had. Elkander biedt deze site voor meerdere gemeenten.

4. Om een betrouwbare lijst van organisaties op zodoenwehetinarnhem.nl aan te kunnen bieden, toetst de leverancier vooraf op specifieke kenmerken en het redactieteam achteraf aan de hand van signalen, de vermeldingen van organisaties op INVIS (sociale kaart). Als dat nodig is, kijkt een inhoudelijk deskundige wijkteamcoach mee en oordeelt over de vermelding van de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat een organisatie wordt uitgesloten van vermelding op zodoenwehetinarnhem.nl.

5. en 6. Het streven is een zo volledig mogelijk overzicht van organisaties binnen het sociaal domein in Arnhem. Met toetsing op basis van alleen keurmerken wordt mogelijk terechte vermelding ten onrechte uitgesloten van de sociale kaart. Daarom is de gekozen werkwijze zoals beschreven onder punt 4.

Nu de sociale kaart anderhalf jaar in gebruik is, wordt getoetst of de werking ervan conform wens en verwachting van de sociale wijkteams en de gemeente is. Het valt op dat de meerwaarde van een sociale kaart breed gedragen wordt, ook buiten het sociaal domein. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een sociale kaart in andere vorm wordt opgezet. Hiervoor moeten we beheer en beheersaspect ervan opnieuw tegen het licht houden.

 

U bent hier