h

Debat in Arnhemse gemeenteraad over afvalinzamelingssysteem DIFTAR

22 mei 2018

Debat in Arnhemse gemeenteraad over afvalinzamelingssysteem DIFTAR

De SP heeft met steun van andere partijen een debatverzoek ingediend om in de gemeenteraad DIFTAR (het betalen per zak of container restafval) te spreken. Dit naar aanleiding van een voortgangsrapportage over DIFTAR die het college op 1 mei naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het debatverzoek is een nieuw instrument in de Arnhemse raad. Het instrument wordt nu voor de eerste keer ingezet. Het debat vindt naar verwachting eind mei plaats.

Het is de bedoeling dat DIFTAR op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. In juni zal het college komen met een uitwerking van het plan. ‘Uit de voortgangsrapportage die we hebben ontvangen blijkt dat als we volgens de planning zo doorgaan, de afvalinzameling in Arnhem rampzalig gaat uitpakken. Het vertrouwen van mensen voor het op deze manier inzamelen en betalen voor afval is klein. Vervuiling en extra kosten liggen op de loer. Daarom moet het debat hierover nu gevoerd worden. Arnhemmers mogen niet op kosten worden gejaagd en de wijken mogen niet vervuilen door een systeem dat niet werkt,’ zegt SP-raadslid Sarah Dobbe.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er grote problemen zijn met de afvalinzameling en er nog meer problemen verwacht worden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat bijvoorbeeld plastic en blikjes worden gescheiden, maar hier zit veel ander afval tussen. Daarom kost het Arnhem nu al bijna een half miljoen meer dan gepland. En als DIFTAR wordt ingevoerd worden die kosten naar verwachting nog hoger.

Sinds de plaatsing van de ondergrondse containers blijkt dat er in 2018 al 8 procent meer restafval is ingezameld. En dit terwijl de bedoeling was dat er juist minder restafval zou zijn, omdat afval beter gescheiden zou worden. Ook is de vervuiling in de wijken sinds de komst van de ondergrondse containers toegenomen. De verwachting is dat de vervuiling, door bijvoorbeeld dumping van bedrijfsafval, nog verder gaat toenemen als DIFTAR wordt ingevoerd. Hierdoor kan de leefbaarheid van Arnhemse wijken onder druk komen te staan.  

De SP heeft altijd voorwaarden gesteld aan de invoering van dit systeem. Het verkiezingsprogramma stelt dat de SP initiatieven steunt    die    leiden    tot    het beter    scheiden    van afval en lagere    kosten    voor    Arnhemmers. Nu geeft het college aan dat de haalbaarheid van deze voorwaarden onzeker is. Op basis van de voortgangsrapportage is in ieder geval de conclusie te trekken dat het invoeren van DIFTAR per 1 januari 2019 onverantwoord is, waardoor het wat de SP betreft cruciaal is om hierover zo snel mogelijk het debat te voeren.

U bent hier