h

Verklaring gemeenteraad over AZC Elderhoeve

14 december 2015

Verklaring gemeenteraad over AZC Elderhoeve

Dames en heren,

Het voornemen van het college om een AZC te vestigen in Elderhoeve heeft vele reacties in de stad losgemaakt. Een druk bezochte inloopavond afgelopen vrijdag in Elden, het zeer intensieve email-verkeer met de raad dit weekend en vanavond de vele insprekers over dit onderwerp.

Dames en heren insprekers en bezoekers aan de raad, Graag wil ik reageren op u namens de gemeenteraad.

Ik spreek u toe namens de voltallige raad, een reactie, een verklaring waarin alle fracties zich kunnen vinden.

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. De gemeenteraad is van mening dat zolang er vluchtelingen Nederland binnenkomen, wij hen óók in Arnhem - al dan niet tijdelijk - moeten huisvesten. Dat is nooit een eenvoudig besluit. In de Tweede Kamer worden de afspraken gemaakt over grenzen aan de toestroom, opvang in de regio, snelle screening en procedures. Voor zover de zorgen van onze inwoners gaan over landelijke beslissingen, geven wij ze door aan de regering en de leden van de Tweede Kamer. Maar ook wij hebben een verantwoordelijkheid om mensen op te vangen.

Elderhoeve wordt een opvang voor mensen die al in een procedure zitten, zowel voor gezinnen als mannen alleen. Er is onderzoek gedaan naar verschillende opvanglocaties in Arnhem. Elderhoeve komt daar als de meest geschikte locatie uit door de voorzieningen van zowel de locatie zelf als in de buurt.  

De gemeenteraad volgt de situatie rond De Koepel en Elderhoeve op de voet; geen situatie is hetzelfde. Zodra de asielzoekers zijn gearriveerd moeten we gezamenlijk heel goed blijven kijken of en welke problemen zich voordoen. En moeten we gezamenlijk tot oplossingen komen. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderbrengen van kinderen op de basisscholen in de buurt of als er zich problemen met de veiligheid of het gevoel van veiligheid voordoen.

De raad deelt de zorg die wordt waargenomen. Daarbij stelt zij als eerste vast dat veel reacties voorop stellen dat vluchtelingen geholpen moeten worden. Er zijn evenwel ook vele vragen:

  • Zijn alternatieve locaties, zoals units op industrieterreinen onderzocht en denkbaar?
  • Gaat het college overlast in beeld brengen en aanpakken?
  • Is en wordt en er in overleg met bewoners gezocht naar maatregelen die overlast kunnen beperken
  • Is de opvang op een kleinschaliger niveau te realiseren?
  • Is er invloed mogelijk op de samenstelling van de groep vluchtelingen die moeten worden opgevangen?
  • Is het college bereid de uitwerking van het beleid te evalueren? En zo ja Wanneer?
  • Hoe gaat u verder overleggen met de buurt?

Een ergernis van buurtbewoners was dat niet iedereen op tijd geïnformeerd is en dat bewoners van tevoren niets gevraagd is. Goede communicatie en afstemming met de buurt is van groot belang. We zijn dan ook benieuwd welke wensen bewoners hebben geuit en wat het college daarmee gaat doen. 

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad mooie initiatieven gezien bij de opvang van vluchtelingen in de Koepel. Buurtbewoners uit Lombok hebben hen welkom geheten en bieden hulp bij activiteiten. Zij leren de mensen kennen, hun verhalen. We horen in Elden en Elderveld ook positieve geluiden ten aanzien van opvang. Zorgen zijn er ook. De gemeenteraad vindt een goede beheersbaarheid van de locatie, een continu gesprek met de buurt en vooral begrip tussen bestaande bewoners en de nieuwe bewoners in de wijk van groot belang.

Wij zijn ons bewust dat we vluchtelingen willen en moeten helpen. We zijn ons bewust van de zorg die noodzakelijk is bij de uitvoering van het beleid. De belangen van omwonenden mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Daarop zal de raad het college nadrukkelijk volgen en controleren.

U bent hier