h

Verzoek tot interpellatie over onderzoek Sonsbeek

27 september 2009

Verzoek tot interpellatie over onderzoek Sonsbeek

De SP zal morgen met Pro Arnhem en D66 verzoeken tot het houden van een interpellatie over het niet doorgaan van het rekenkameronderzoek naar Sonsbeek 2008. Hieronder het verzoek.

Geachte voorzitter,

De gemeenteraad van Arnhem in vergadering bijeen op 29 juni 2009 besloot per motie de rekenkamer opdracht te geven een onderzoek te doen naar het ambtelijk en bestuurlijk functioneren in het dossier Sonsbeektentoonstelling. Daarbij was uw raad van mening dat;

er veel onduidelijkheden zijn overgebleven na het debat over de voortgang en afwikkeling van de Sonsbeektentoonstelling 2008,

de wethouder niet op alle vragen bevredigend antwoord kan geven,

er ook wezenlijke vragen zijn over het ambtelijk functioneren in dit dossier en andere dossiers.

Inmiddels is bekend geworden dat de rekenkamer geen uitvoering kan geven aan dit raadsbesluit. Uw raad zal zich opnieuw moeten beraden over de vraag hoe om te gaan metde drie bovengenoemde problemen. Voordat de raad zich hierover kan uitspreken, is het onder meer noodzakelijk dat het college de raad zo volledig mogelijk inlicht over die punten, waarvan tijdens het bovengenoemde debat, door het college op de een of andere manier is aangeven dat deze nader uitgezocht moesten worden.

Dit laatste zal dan ook onze vraag zijn aan het college van B&W in een te houden interpellatiedebat, waarvoor deze brief formeel het gemotiveerde verzoek is.

Hoogachtend,

Gerrie Elfrink SP, Martin van Meurs Pro Arnhem en     Jan de Wit D66.

Zie ook:

U bent hier