h

Het resultaat telt: zorg dichter bij mensen

18 maart 2014

Het resultaat telt: zorg dichter bij mensen

Vier jaar gelden kwam de SP in het stadsbestuur. Duizenden Arnhemmers steunden de SP in haar jarenlange strijd tegen geldverslindende prestigeprojecten en de arrogantie van de macht. De komende dagen kijken wij terug op vier jaar stadsbestuur met de SP: wat is er veranderd? Wat kan er nog beter? In deze aflevering: goede zorg, dichter bij mensen.

De SP wil dat mensen goed voor elkaar zorgen, juist in crisistijd: minder regels, het liefste één hulpverlener over de vloer en voorzieningen op peil houden zodat zorg dichtbij mensen komt. Professionals hebben het laatste woord, vrijwilligers en mantelzorgers worden goed ondersteund. Onder het laatste kabinet-Balkenende werd er stevig bezuinigd op de zorg. Ook PvdA en VVD zetten landelijk het mes in goede zorg: gemeenten krijgen miljoenen Euro’s minder per jaar om goede zorg aan mensen te geven. De SP zette zich de afgelopen jaren in om de thuiszorg en huishoudelijke zorg op peil te houden en zorg dichtbij mensen te organiseren.

Zorg dichtbij mensen

De gemeente Arnhem had er een handje van om zorgaanvragen van achter het bureau te beoordelen. Soms werden zorgvragers via de telefoon overvallen door een ambtenaar die een standaardvragenlijst afwerkte. De SP dwong af dat zorgvragers thuis worden bezocht om hun situatie te beoordelen. Daarnaast wordt er gekeken of wijkteams betere zorg in de wijken kunnen geven. Als onderdeel van deze proef diende de SP met succes het voorstel in om aanvragen door wijkverpleegkundigen te laten beoordelen.  Een ander voorstel van de SP zorgde voor meer inzet achter de voordeur: hulpverleners kunnen sneller ingrijpen bij ernstige problemen bij gezinnen. Schulden worden ook vroeger aangepakt omdat tijdig ingrijpen bij het opbouwen van schulden latere problemen en hoge kosten kan voorkomen. Het stadsbestuur met de SP zorgde ook voor het voorkomen van ellenlange wachtlijsten voor de hulpverlening aan mensen met problematische schulden.

Vangnet voor mensen zonder recht op begeleiding

In 2010 bezuinigde de regering op de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische of sociale problemen. Via de Algemene wet bijzondere ziektekosten kregen mensen tot dan toe recht op hulp om hun leven te structureren. Sinds 2010 moeten gemeenten voor deze mensen zorgen. Zo’n 600 tot 800 Arnhemmers raakten door deze maatregel hun hulp kwijt, zonder een goed alternatief. Onder druk van de SP stak de gemeente eigen geld in het opvangen van deze groep kwetsbare Arnhemmers.  MEE Gelderse Poort heeft deze mensen opgevangen en hielp meerdere jaren bij de zoektocht naar vervangende hulpverlening.

Eenzaamheid onder ouderen en mantelzorgers aanpakken

De SP nam succesvol het initiatief om overbelaste mantelzorgers en eenzame ouderen via de huisarts te helpen. Via “welzijn op recept”  schrijft de huisarts een recept uit voor ouderen om contact op te nemen met het ouderenwelzijnswerk SWOA om de oudere of mantelzorger te helpen. Deze aanpak leidt tot lagere zorgkosten omdat er minder geld wordt uitgegeven aan medicijnen en pakt eenzaamheid aan. De gemeente, SWOA en zorgverzekeraar Menzis hebben net een proef in Malburgen afgerond. De eerste resultaten van de proef zijn positief.

Ouderenbeleid niet achter het bureau verzinnen

Het Arnhemse ouderenbeleid wordt niet door de gemeente achter het bureau verzonnen. Door drie SP-voorstellen worden ouderen beter bij het gemeentelijke beleid betrokken. De gemeente moet actief aan de slag met ouderen en hun ideeën. Medewerkers in zorg en welzijn krijgen meer ruimte om suggesties en verbeteringen bij hun organisatie aan te kaarten. Ook de dagopvang voor ouderen krijgt extra aandacht omdat er veel plaatsen in de dagopvang verdwijnen dankzij de zorgbezuinigingen van Samsom en Rutte.

De SP zette zich ook succesvol in om de open eettafel en de recreatieruimte in zorgcentrum Altevelt te behouden  dankzij gemeentelijke druk.

Daklozen niet alleen opvangen maar ook laten meedoen

De gemeente moet daklozen opvangen en onderdak geven. De SP stelde succesvol voor om daklozen en kwetsbare groepen een onderdak te geven in leegstaande gemeentepanden. Daklozen willen en kunnen ook veel zaken zelf regelen. De SP stelde daarom voor om de methode Je Eigen Stek in te voeren. In Amsterdam is het zogenaamde zelfbeheer ingevoerd: daklozen verdelen de taken en verantwoordelijkheden in hun opvang.  Daarvoor wordt ook professionele begeleiding ingezet. Deze begeleiding blijft op afstand, zodat de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen zelf ligt. Zij helpen ook mee om de opvang van daklozen te verbeteren omdat hun eigen kennis wordt ingezet. Er wordt nog overlegd over de invoering van zelfbeheer maar de gemeenteraad steunde in elk geval het SP-idee om deze aanpak ook in Arnhem in te voeren.

Thuiszorg  en huishoudelijke zorg: het moet beter

De SP draagt de thuiszorg en de huishoudelijke zorg een warm hart toe. Met goede thuiszorg kunnen mensen langer thuis en in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar ook hier slaan de bezuinigingen keihard toe. Het stadsbestuur bezuinigde enkele honderdduizenden Euro’s per jaar op de zorg aan mensen. De SP fractie heeft geprobeerd deze bezuiniging tegen te houden, maar daar was geen meerderheid voor. De thuiszorg bleef desondanks in vergelijking met andere grote gemeenten redelijk overeind. De SP vindt desondanks dat het beter kan en moet.

In 2011 hielden wij een onderzoek onder medewerkers waaruit bleek dat velen zich teleurgesteld voelden: een gebrek aan overleg, een te laag salaris en hoge werkdruk werden vaak genoemd. De SP stelde voor om kleinschalig en buurtgericht te gaan werken. In deze aanpak staat de zorgvrager centraal en krijgen de medewerkers echt het vertrouwen om te doen wat zij denken dat goed is, dus buiten de regels en strakke indicaties om. De SP stelde voor om thuiszorg te zien als huishoudelijke verzorging in breedste zin van het woord, dus breder dan alleen maar ramen lappen en stofzuigen. Daarnaast stelde de SP voor om verpleegkundigen te laten bepalen hoeveel en welke thuiszorg mensen nodig hebben.Ook wilden wij de werkwijze van Buurtzorg Arnhem breed invoeren. Alle verbetervoorstellen werden afgewezen door partijen als het CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Partijen die normaalgesproken de mond vol hebben van een zorgzame samenleving!

De SP wil betere basistarieven: de gemeente moet betalen voor de belangrijke functie die de thuiszorg heeft als 1e schakel in de zorg, zoals het opmerken van medische klachten en verwaarlozing bij zorgvragers.

De inzet van zelfstandige zorgwerkers, de alfahulpen, die niet onder een CAO vallen moet stoppen. Zij zijn onbeschermd en werken onder het loon van werknemers die onder een CAO vallen en waarover dus afspraken zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. Zorg is ook geen markt: aanbestedingen van thuiszorg en huishoudelijke zorg zijn onzin en wil de SP stoppen. Dankzij de wetten van Agnes Kant hebben gemeenten het recht om zelf zorg in te kopen en zijn aanbestedingen niet verplicht. De SP regelt liever thuiszorg via Buurtdienst Nederland en vergelijkbare aanbieders die weinig management hebben en veel zorg dichtbij mensen bieden.

Betere geestelijke gezondheidszorg

De SP heeft veel en vaak aandacht gevraagd voor de mensen die afhankelijk zijn van de geestelijke gezondheidszorg. Deze groep mensen krijgen te weinig aandacht en er is te weinig kennis bij de gemeente. De SP diende met succes voorstellen in om de groep te helpen: betere scholing van vrijwilligers in de psychiatrie, meer ruimte voor initiatieven vanuit hulpvragers, het vriendenhuis GGZ en het bestrijden van vooroordelen over geestelijke gezondheidszorg en de mensen die daar gebruik van maken. 

De SP wil blijven investeren in goede zorg, dichtbij mensen. Door betere samenwerking tussen hulpverleners worden mensen sneller en goedkoper geholpen. Gezondheidsproblemen voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil de SP dat de gemeente naar mensen met een hulpvraag toekomt, meer ruimte geeft aan opgeleide zorgverleners en problemen zoals verslaving, te weinig bewegen of hoge schulden helpt te voorkomen. De komende jaren wordt erg flink bezuinigd op zorg en krijgen de gemeente meer zorgtaken en veel minder geld. De SP in het stadsbestuur is de garantie om goed te zorgen voor mensen, juist in crisistijd! 

 

 

 

 

U bent hier