h

Raad stemt over Presikhaaf Bedrijven

30 mei 2015

Raad stemt over Presikhaaf Bedrijven

Met de invoering van de Participatiewet, de grote bezuinigingen en meer verantwoordelijkheden wordt het voor gemeenten niet zo eenvoudig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te helpen. Gemeenten moeten volgens de SP duidelijke en slimme keuzes maken voor deze mensen. Het gaat hierbij immers om mensen die voorheen onder de WSW en de Wajong vielen en een begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Wethouder en portefeuillehouder Ine van Burgsteden (CDA) presenteerde onlangs een raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel zijn de onderzoeksresultaten verwerkt van adviesbureau Berenschot. De gemeente had het adviesbureau gevraagd onderzoek te doen naar de regionale samenwerking en naar de toekomst van de huidige sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Dinsdag 26 mei werd in de Arnhemse gemeenteraad gestemd over het raadsvoorstel.

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Protest bij het Arnhemse stadhuis op 22 september 2014

Afbouwen en opbouwen

Het plan ‘modulair afbouwen/opbouwen’ biedt volgens het raadsvoorstel de beste vooruitzichten voor de toekomst. In dit plan wordt Presikhaaf Bedrijven afgebouwd en komt er iets anders voor terug. Van Burgsteden wil namelijk per 1 januari 2017 een Werkgevers Service Punt (WSP) opzetten dat een deel van de taken van het huidige Presikhaaf Bedrijven overneemt. Veel van de huidige werknemers moeten een plek krijgen buiten de sociale werkplaats en worden gedetacheerd. Dat gebeurt overigens nu al veel bij Presikhaaf Bedrijven. De gemeenteraadsleden kozen unaniem voor het raadsvoorstel van wethouder Van Burgsteden.

Niemand achter de geraniums

SP-fractievoorzitter Cris Lenting deed in zijn betoog een oproep om de mens centraal te stellen. Als het over Presikhaaf Bedrijven gaat, gaat het maar wat vaak om de cijfertjes en niet om de mensen. De SP diende daarom de motie ‘niemand achter de geraniums’ in. Daarin vroeg de SP het college om zorg te dragen voor passend werk en of dagbesteding voor werknemers met een loonwaarde kleiner dan 25%. Capaciteiten en behoeften van deze mensen moeten voorop staan. Ook pleit de SP voor goede begeleiding voor de medewerkers. En, er mag geen verdringing plaatsvinden door onder andere werken zonder loon of doordat de ‘oude’ groep wordt ingewisseld door een nieuwe groep. De motie van de SP werd met een grote meerderheid aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De Arnhemse SP steunde de moties “SW werknemersperspectief centraal” en “Basis voor werk” van PvdA en GroenLinks. In haar motie pleit de PvdA voor een tegenhanger van het werkgevers servicepunt: een werknemers servicepunt. Werknemers moeten ook een plek krijgen waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Voorkomen moet worden dat deze kwetsbare groep mensen op zichzelf aangewezen zijn en van het kastje naar de muur worden gestuurd. GroenLinks laat in haar motie weten een vangnet te willen maken voor SW-mensen die geen of tijdelijk geen arbeidsplaats hebben bij een gewonen werkgever. Die mensen moeten dan een plekje kunnen krijgen bij bijvoorbeeld organisaties in de wijk. Beide moties werden aangenomen. 

Juni definitief een besluit

Alle betrokken gemeenteraden hebben inmiddels ook gestemd over de overname van het maken van schoolmeubelen door Arend kantoormeubelen. Vrijdag 29 mei werd hier een besluit over genomen door het algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven. Dit betekent dat alle medewerkers hun baan houden. Dit geldt voor zowel voor de mensen die werken via de sociale werkvoorziening als hun begeleiders. In de toekomst verwacht men dat er bij Arend kantoormeubelen meer werk zal zijn doordat er meer geld in de ontwikkeling van het bedrijf wordt gestopt. De begeleiding wordt verzorgd door Presikhaaf Bedrijven, ook de detachering van de werknemers wordt door Presikhaaf Bedrijven gedaan. Daarvoor is een detacheringsovereenkomst getekend. Eind juni wordt overigens pas definitief besloten over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Ook in de gemeenteraden van de andere gemeenten die meewerken en meebetalen aan Presikhaaf Bedrijven wordt de komende tijd gestemd.

Door: Anette Beumer

U bent hier