h

Vrijwillige inzet en mantelzorg

29 september 2011

Vrijwillige inzet en mantelzorg

Tijdens de raadsvergadering van 26 september jl. werd een beleidsplan met betrekking tot ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in Arnhem unaniem door de raad aangenomen. Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is zeer belangrijk. Daarom diende de SP een amendement in om ervoor te zorgen dat er structureel zogeheten Eigen Kracht - conferenties worden aangeboden voor mantelzorgers. Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen en zal opgenomen worden in het beleidsplan.

Ook de motie 'uit vrije wil' (CU en SP) waarin het college wordt gevraagd om bij de uitvoering nog beter naar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te luisteren als het gaat om het behouden en uitbouwen van vrijwilligerswerk als onverplicht en onbetaald, maar waardevol maatschappelijk goed, werd door de raad aangenomen.

Daar is de SP blij mee. De SP maakt zich namelijk grote zorgen over de steeds groter wordende groep van overbelaste mantelzorgers. De mantelzorger betaalt de rekening van alle bezuinigingen op de zorg en de maatregelen die dit kabinet neemt. Een derde van alle mantelzorgers is overbelast en toch wordt er steeds meer van hen gevraagd. Het is daarom van groot belang dat er extra aandacht is voor deze groep en er extra ondersteuning komt.

Mantelzorg op Eigen Kracht

Als je voor je dementerende partner moet zorgen, is dat 24 uur per dag. Een meisje van 18 jaar zorgt voor haar depressieve gescheiden moeder, die de hele dag lusteloos op de bank ligt. Dat doe je gewoon, het is een vanzelfsprekendheid, is vaak de reactie. Maar de grenzen worden steeds verder verlegd is de ervaring. Mantelzorg is bijna een verplichting geworden en dat komt omdat de reguliere zorg steeds verder uitgekleed wordt. We moeten ervoor waken dat de mantelzorger zelf patient wordt!

De Eigen Kracht - conferenties bieden mantelzorgers extra ondersteuning. Het sociale netwerk is van groot belang om de zorgtaak vol te houden en met deze conferenties wordt dat tot stand gebracht voor diegene die hun netwerk kwijtgeraakt zijn en dit niet meer zelf kunnen, maar hierbij wel zelf de regie houden.

Uit vrije wil

De SP vindt dat vrijwilligerswerk weliswaar niet vrijblijvend is maar het moet wel vrijwillig zijn! Een vrijwilliger kiest voor bepaalde taken die hem goed liggen en bepaalt zelf hoeveel tijd hij aan die taken besteedt. Wordt het teveel, dan kan hij altijd afhaken. De vrijwilliger leert hierdoor veel nieuwe mensen kennen en kan zo zijn sociale netwerk uitbouwen. Gelukkig doen veel Arnhemmers dit ook. Zij doen vrijwillig werk vanuit een diepe motivatie om iets te betekenen voor de samenleving.

De SP was daarom niet te spreken over de dwang die gepaard gaat bij het verplicht vrijwilligerswerk doen door uitkeringsgerechtigden en hen te korten op hun uitkering als ze dat werk niet doen. Met zo'n maatregel maak je juist het mooie van vrijwillige inzet kapot. Daarom zijn wel blij dat de motie 'Uit vrije wil' waarin dit nog eens benadrukt wordt, is aangenomen.

De SP spreekt graag grote waardering en bewondering uit voor alle vrijwilligers en mantelzorgers: zij zijn de sociale rijkdom van de samenleving!

U bent hier