h

Stoor die zenders!

13 januari 2005

Stoor die zenders!

Aan: college van B&W
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 44 reglement van orde
Onderwerp: UMTS beleid gemeente Arnhem

Geacht college,

Door een besluit van het Rijk kunnen Telecombedrijven UMTS antennes gemakkelijker en sneller plaatsen. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat er een verband bestaat tussen de straling van UMTS-antennes en de gezondheid van mensen. Op dit moment vinden extra onderzoeken plaats om meer zekerheid te verkrijgen.

Het plaatsen van UMTS-antennes zou moeten worden stopgezet, totdat de gevolgen voor de volksgezondheid duidelijk zijn. De logische conclusie zou moeten zijn dat het voorzorgsprincipe moet gelden.

In Duitsland, Noorwegen en Engeland is al uitvoeriger onderzoek gedaan, waarna de masten daar aan strenge eisen moeten voldoen.

Een groot probleem is dat het niet bekend is hoeveel UMTS-masten er in Arnhem staan en waar ze staan. Navraag bij KPN wees uit dat om veiligheidsredenen het netwerk niet bekend kon worden gemaakt. Een andere reden dat het niet bekend wordt gemaakt, is vanwege het bedrijfsvertrouwelijke karakter en concurrentieoverwegingen

Voor bezorgde burgers is het haast onmogelijk om het plaatsen van masten tegen te houden. Voor antenne-installaties die lager zijn dan 5 meter is geen vergunning nodig en voor masten die hoger, zijn passen operators truukjes toe. De telecomprovider deelt de bewoners schriftelijk mee dat zij van plan is een antenne op het pand te plaatsen. Bewoners kunnen hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Alleen correct ingevulde en geheel ingevulde schriftelijke bezwaren worden als âneeâ gehonoreerd. Mensen die niets of niet binnen een bepaalde termijn terugsturen, evenals mensen die het formulier gedeeltelijk onjuist invullen, worden automatisch als âjaâ stemmers geadministreerd. Zo kan het dus zijn dat op een flat van honderd mensen er veertig protest aantekenen en er dertien aangeven akkoord te zijn. Omdat de overige zevenenveertig bewoners niets heeft laten weten, wordt de antenne dus alsnog geplaatst.

Navraag heeft de SP fractie geleerd dat er op dit moment geen beleid is op het gebied van UMTS in Arnhem. Wel is ons duidelijk geworden dat de gemeente Arnhem de gezondheidsrisicoâs in kaart probeert te brengen. Dit is naar de mening van de SP een lovenswaardig initiatief, maar wel we willen daarbij nogmaals wijzen op het voorzorgprincipe en daarom verzoeken wij het college om met onmiddelijke ingang alles in het werk te stellen om de plaatsing van UMTS antennes een halt toe te roepen.

Hoogachtend,

G.E. Elfrink
Namens de fractie van de SP

U bent hier