h

PERSPECTIEFNOTA

6 april 2017

PERSPECTIEFNOTA

In het kader van de komende perspectiefnota kregen de raadsfracties het verzoek een vijftal belangrijke speerpunten aan te geven opdat het college hier in de verwerking van de perspectiefnota rekening gehouden kon worden. Een nieuwe opzet wat complimenten verdient, omdat ook veel instellingen en initiatiefnemers in de stad de mogelijkheid kregen zich uit te spreken in het bijgevoegde stuk wat als inspiratie kon dienen. Voor de SP is het verkiezingsprogramma natuurlijk ook een erg belangrijk uitgangspunt. Fractievoorzitter Jurgen Elfrink stelde de volgende zes punten voor aan het college, eentje teveel, maar je moet natuurlijk ambitie hebben:

 1. Een leefbare stad, niet alleen op het gebied van schoon, heel en veilig, maar ook hoe we als samenleving met elkaar om willen gaan. De SP heeft de afgelopen verkiezingen weleens de nuance gemist. Niet de nuance in het bestrijden van extremisme, radicaal gedachtegoed. Maar ook de nuance dat eenieder die zich niet schaart onder radicaal gedachtegoed een gewaardeerde vriend of vriendin is van ons allen.
 2. Aandacht voor de achterstandswijken en tweedeling in de stad. Niet alleen wordt dat signaal herkent en aangegeven door huisartsen in het onderliggende stuk, maar ook door de SP. Nu doet Arnhem het feitelijk al steeds beter op een groot aantal items, zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het rapport Kinderen in Tel, specifiek over opgroeiende jonge Arnhemmers. En ook al valt Arnhem voor het eerst sinds jaren buiten de top tien van een groot aantal slechte lijstjes, de SP blijft een ambitieus college wensen daar waar het gaat om bestrijden van (armoede) onder kinderen, het bestrijden van de tweedeling en het blijven bieden van gelijke kansen voor ieder kind.
 3. Zorg. Een voor de SP belangrijk thema, uiteraard. De SP zou één aspect in het bijzonder willen uitlichten. Dat aspect is de samenwerking. In de aandachtspuntennota werd daar al door enkele initiatieven uit de stad aan gerefereerd.
  Wat de SP betreft wordt er met name door de gemeente ingezet op samenwerking. Zowel binnen het sociale domein (sluitende samenwerking met helderheid over rollen en taken tussen wijkteams en eerste lijn (huisartsenzorg), binnen de GGZ-zorg (verwarde personen) , als tussen domein gezondheid (preventie) en inkomen (inclusief schuldenproblematiek). Referentie is daarbij de eerdergenoemde tweedeling onder punt 2.
  Toelichting: er zijn enorm veel initiatieven en projecten in Arnhem binnen het sociale domein. Denk aan telefooncirkels, eetmogelijkheden voor alleenstaanden, activiteiten in diverse MFC's, koffieclubjes in wijken etc. etc.  Helaas is er niet altijd overzicht en raken niet alleen zorgverleners maar kunnen ook inwoners het spoor bijster raken.
 4. Een kwestie van blijven doen: Wonen en woonlasten, in de sociale sector.
  - verduurzaming sociale woningbouw (als we én meer willen besparen op ons energie verbruik én de huurders tegemoet willen komen in hun energielasten/portemonnee)
  - vergoot aandeel sociale huurwoningen en blijf daarbij kijken naar leegstaand vastgoed (bouw kleine eenheden), vergroot de doorstroom in sociale huursector en denk nadrukkelijk ook aan daklozen, gehandicapten, ggz, ouderen.
 5. Arnhem is op het gebied van cultuur een jaloersmakende stad. Blijf zorgen dat er voor iedereen wat te doen is.
 6. Duurzaamheid en een openbaar vervoer wat voor eenieder goed toegankelijk is.

U bent hier