h

Daklozen in bossen rondom Arnhem

14 september 2015

Daklozen in bossen rondom Arnhem

In diverse media (o.a. Elsevier, de Stentor, de Gelderlander), zijn afgelopen weken artikelen verschenen over daklozen die in toenemende mate verblijven in de bossen, rondom Arnhem en op de Veluwe. Ook het Trimbos instituut, dat op verzoek van staatssecretaris Van Rijn een quickscan opstelde, is kritisch over deze situatie. In 2013 rapporteerde het Instituut al uitgebreid over de daklozen. Het betreft hier onder andere ‘nieuwe’ daklozen, mensen met vaak door de crisis ontstane financiële problemen, die geen beroep kunnen of willen doen op de bestaande hulp en opvangmogelijkheden.

Een Arnhems SP-lid dat al langer bekend is met de problemen van de mensen in de bossen rondom Arnhem en heeft inmiddels de Tweede Kamer geïnformeerd. SP kamerlid Renske Leijten heeft mede naar aanleiding van het bovenstaande op 18 augustus j.l. vragen gesteld aan staatsecretaris Van Rijn over deze nieuwe groep daklozen. De staatsecretaris heeft aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het zicht houden op de doelgroep als geheel.

De SP maakt zich zorgen over deze situatie en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen bij het college ingediend:

1) Heeft de gemeente Arnhem (centrumgemeente) deze groep mensen en hun problematiek in de bossen om Arnhem in beeld?

- Zo ja, om hoeveel mensen gaat het en hoe is de opvang georganiseerd?

- Zo nee, wat gaat het college doen om deze mensen en hun problematiek wel in beeld te krijgen?

2) Heeft het college contact gehad met aan de Veluwe grenzende regiogemeenten?

- Zo ja, heeft dit tot afspraken geleid en welke zijn dat?

- Zo nee, is het college op korte termijn voornemens om met deze gemeenten te zoeken naar een gezamenlijke oplossing?

3) Heeft het college ook contact gehad met organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap?

- Zo ja, zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over het beleid ten aanzien van de genoemde doelgroep?

- Zo nee, is het college voornemens contact met deze organisaties op te nemen om in deze kwestie  gezamenlijk beleid te voeren?

4) In de vier grootste steden is men aan het zoeken naar een oplossing voor het toegenomen aantal (‘nieuwe’) daklozen.

- Is de gemeente Arnhem hier ook mee bezig of voornemens dit te gaan doen?

- Zo ja, kan het college dan schetsen welke oplossing Arnhem hanteert?

U bent hier