h

Arnhemse Woonprincipes 2025

15 december 2015

Arnhemse Woonprincipes 2025

Er is meer dan een jaar gewerkt aan de woonprincipes voor Arnhem. Het richtinggevende document voor alle afspraken die we als stad met elkaar maken over hoe we willen en kunnen wonen. Het is tot stand is gekomen insamenspraak met veel Arnhemmers. Maandag 14 december j.l. zijn deze principes door de gemeenteraad vastgesteld. SP diende samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren de motie ‘Betaalbaar wonen in Arnhem’ in.

De SP kijkt vol verwachting uit naar de eerste uitvoeringsagenda en de prestatieafspraken die gemaakt worden op basis van de Woonprincipes en de nieuwe Woningwet. In de uitvoering toont zich immers de houdbaarheid en de kracht van onze ideeën.

De SP hoopt dat ‘een leven lang wonen in een huis dat bij je past’ met deze Woonprincipes werkelijkheid wordt. Er is in de Woonprincipes ruimte voor alle vormen van wonen, van huur tot luxe koop, van woongroep tot woonwagenbewoning. Dat ziet de SP als een waardevol uitgangspunt, zeker nu we langer thuis moeten blijven wonen en de zorg voor elkaar dichtbij en goed moeten organiseren.

De SP heeft ervoor gekozen om enkele aandachtspunten naar voren te brengen: betaalbaarheid, toewijzing, huurmutatie, huurverhoging, verlaging van de energielasten, en het landelijk huurbeleid.

Betaalbaarheid is inkomen afhankelijk. Juist daarom zal iedereen het begrip verschillend invullen. De SP wil graag inzoomen op ‘betaalbaarheid’ in relatie tot sociale huurwoningen met een huurbedrag tot maximaal 500,- per maand. Gezien de grote behoefte aan sociale huurwoningen hopen wij dat de wethouder bij de prestatieafspraken er ook op aandringt om:

  • de bestaande, goedkope woningvoorraad te behouden;
  • te stoppen met de verkoop van huurwoningen;
  • alleen bij breed draagvlak over te gaan op sloop;
  • en om, daar waar mogelijk, de voorraad aan te vullen met nieuwbouw.

Woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens (718,-) zijn voor een groeiende groep huurders niet meer te betalen. We hopen dan ook dat het toewijzingsmechanisme goed zal werken en de balans tussen goed, duurzaam wonen en inkomen in evenwicht wordt gebracht. Omdat ook híermee voorkomen kan worden dat mensen door huurachterstand uit hun huis gezet zullen worden. Zo voorkomen we de vele maatschappelijke kosten die daarmee gemoeid zijn. De SP is benieuwd naar de effecten van dit toewijzingsbeleid. We willen hiervan graag regelmatig op de hoogte worden gebracht.

Het zou goed zijn om bij de prestatieafspraken te onderzoeken of de verhoging bij mutatie kan worden gestopt, of tot het strikt noodzakelijke kan worden beperkt. En bespreek vooral ook of de jaarlijkse huurverhoging niet verder hoeft te gaan dan het wettelijk opgelegd minimum. Er is wat de SP betreft al genoeg verdiend aan de huurders.

Het is goed dat de prijs van een woning gekoppeld wordt aan de kwaliteit ervan en dat de energielastenreductie daarbij een belangrijk middel is. De energielasten drukken voor veel huurders zwaar op hun maandinkomen. Hoe lager de energielasten, hoe groter de kans dat mensen niet in de schulden komen. Daarom is verduurzaming van de woningen ook zo belangrijk. Maar de mensen moeten ook bewust worden gemaakt van hun eigen energieverbruik. Extra voorlichting vanuit de gemeente kan daarin een positieve rol spelen. 

Laten we niet alleen naar gemiddelde energielabels kijken, die zijn misleidend. Laten we bij de prestatieafspraken vooral inzetten op het werkelijke niveau van de labels. Zo wordt voorkomen dat we straks gemiddeld op een B zitten en er toch nog steeds straten zijn waar B bij lange na niet gehaald wordt. En er blijven dan teveel mensen met hoge energierekeningen over.

Tenslotte nog een knorrige opmerking over het landelijk huurbeleid: de verhuurdersheffing drukt zwaar op de verhuurders (vooral de corporaties en volkshuisvesting) en daarmee op de huurders. Door het landelijk beleid moeten hier de klappen opgevangen worden. Arnhem probeert dat te doen met bijvoorbeeld 2.5 miljoen extra voor de verduurzaming van sociale huurwoningen en lagere lokale lasten voor huurders sinds 2014. Dat verdient lof. Maar wrang is het wel. De SP hoopt dan ook dat het college ons ongenoegen blijft doorgeven aan minister Blok.

U bent hier