h

Bouwen voor iedereen, en zeker 30% sociale woningbouw

14 mei 2017

Bouwen voor iedereen, en zeker 30% sociale woningbouw

‘Voor de rijken bouwen?’ ‘Zijn jullie helemaal gek geworden?’ ‘En dan ook nog op bijzondere plekken in de stad?’ ‘Er is een ruim aanbod van woningen boven de 5 ton en we bouwen al voor de hogere inkomens.’ ‘Wij, de omwonenden, zijn helemaal niet geraadpleegd.’ De afgelopen weken voerden Arnhemmers een pittige discussie met de raad en de wethouder Wonen, Geert Ritsema. De aanleiding daartoe was een nota van de gemeente. Het college presenteerde een verkenning, als resultaat van een zoektocht naar geschikte bouwlocaties voor het ‘topsegment’. De raad had daartoe eerder opdracht verleend met het vaststellen van de Woonprincipes. ‘Wat vindt de SP hier nou van?’, vroegen onze leden. ‘Is dit een SP plan?’ Nee, dit is zeker geen SP plan. Het is tijd om een en ander toe te lichten.

De SP:

- neemt altijd haar besluiten op basis van een breed draagvlak onder de inwoners, na veel mensen gesproken te hebben en een grondige analyse van de voors en tegens. Mede daarom hechten wij bij onderzoek door anderen, zoals de gemeente, sterk aan een goed overleg met inwoners. Het beleidsprogramma Van Wijken Weten geeft daar een waardevol kader voor: het zijn juist de inwoners die de aandacht vragen voor zaken in hun eigen wijk, aangeven hoe zij die willen aanpakken, en dat kan van alles zijn;

- geeft nadrukkelijke de voorkeur aan geïntegreerd bouwen, dus aan een ruime variatie van woningtypen in elke wijk, voor elke portemonnee. Dit komt de leefbaarheid ten goede en de buurt/wijk blijft aantrekkelijk voor iedereen. Mede dankzij de SP is dit opgenomen in de gemeentelijke Woonprincipes.

- hecht veel waarde aan een gezonde en groene leefomgeving. Wij denken zeker niet dat alle stadsgroen zonder meer beschikbaar is voor (woon)bebouwing.

De opdracht aan het college beschrijft vijf doelgroepen, waaronder natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar sociale woningbouw of betaalbare koopwoningen. Laat er geen enkel misverstand over bestaan: wat de SP betreft was het college juist met deze groep woningzoekenden begonnen. Wij denken dat de werkelijke nood hier het hoogst is. Maar we sluiten onze ogen niet voor de andere behoeften naar woningen. Het wonen in de stad is een groot geheel waarin de onderdelen echt van elkaar afhankelijk zijn. De doorstroom van woningzoekenden is niet alleen opgelost met het bouwen van betaalbare woningen. Maar eerlijk is eerlijk: die doorstroom wordt wat woningaantal slechts in geringe mate bevorderd door het bouwen voor rijken.

Omdat we zeker willen weten dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen sociale woningen en betaalbare koop betreft, hebben we een motie ingediend. De motie hebben we teruggenomen, omdat pijnlijk duidelijk werd dat andere partijen, waaronder GL, de PvdA, het CDA en de CU, deze niet zouden ondersteunen. Wel stemde het college in met het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheid om overal in de stad ook werkelijk sociale woningbouw te realiseren.

We dienden de motie ook in omdat wij denken dat iedereen recht heeft op een goede en gezonde leefomgeving. Dus zeker niet alleen de rijken. Dat openbaar groen een belangrijke rol daarbij speelt is voor ons vanzelfsprekend. Maar niet elk stuk groen in de stad is geschikt voor bebouwing. Ook dat moet helder vastgelegd worden. Vooral ook met het oog op de toekomst. De stad kan zich niet grenzeloos uitbreiden ten koste van ons groen. We zien graag dat de huidige locaties met woonbestemming optimaal benut worden. Er is ook zeker nog woonruimte te realiseren bij het ombouwen van vastgoed. Het levensloopbestendig bouwen biedt mogelijk ook nog een oplossing voor onze grote vraag naar woningen.

Wat de hele kwestie in ieder geval ook duidelijk maakt is dat onze inwoners veel meer deel moeten nemen aan de inspraakavonden, eigen ideeën beter moeten laten horen. Wacht ook niet op de gemeente, maar ontwikkel zelf plannen. We hebben allemaal een waardevolle stem bij de besluiten die we nemen over onze manier van wonen, onze leefomgeving en de sociale voorzieningen in de stad. Organiseer je in je buurt/wijk, richt bewonerscomités op. De SP helpt je daar graag bij. Het is onze stad, onze buurt/wijk!

U bent hier