h

Samenwonen met muizen: dat gaan we echt niet doen!

23 januari 2018

Samenwonen met muizen: dat gaan we echt niet doen!

Foto: Taton Moise
Stel je voor: je hebt je leven eindelijk een beetje op orde, een dak boven je hoofd, wat spulletjes gekocht en dan besluit een familie muizen samen met je te willen wonen. Gezellig, in jouw bankstel. Je doet wat je doen moet: je belt de gemeente en vraagt om ondersteuning. En dan begint de ellende pas echt. De gemeente zegt dat je de muizen zelf moet verwijderen, Volkshuisvesting zegt dat je de muizen zelf moet verwijderen. Suez herhaalt de boodschap nog maar eens. Men komt uiteindelijk langs, maar het probleem blijft. Erger nog, men zegt dat jij het probleem bent. Je doet je best, poest je huis voortdurend, maar de muizen verdwijnen niet. En na drie jaar heeft de hele buurt last van muizen en inmiddels lopen er ook meer ratten rond dan gewenst.

Dan gebeurt wat er toch al te vaak gebeurt: het verhaal haalt de krant. En dat heeft gelukkig effect. De SP komt langs en doet een buurtonderzoek. Zij constateert dat de muizen echt overal zijn en dat er meer overlast is, zoals van de riolering die blijkbaar problemen heeft. Volkshuisvesting is inmiddels gealarmeerd en treedt eindelijk doortastend op. Er vindt een inspectie plaats, deze wordt naar het hele woonblok uitgebreid. Men besluit dat de gaten in de woningen gedicht moeten worden. De bewoners worden geïnformeerd. De SP belt alle mogelijke instanties op en vaagt om hulp en doortastend handelen, want alleen samen los je een muizenplaag op. Er moet echt huis-aan-huis geïnformeerd worden, omdat niet iedereen brieven van de gemeente of Volkshuisvesting leest. Alle bewoners moeten geholpen worden bij het nemen van maatregelen.

Maar de achterliggende vraag blijft nog onbeantwoord: waarom moet het zover komen, hebben mensen al maanden last van muizen en ratten? Waarom grijpt geen van de instanties of de gemeente in een eerder stadium in? Muizen en ratten kunnen een bedreiging voor de volksgezondheid vormen als ze in grote getale aanwezig zijn. Dit kan natuurlijk nooit het beleid zijn dat we in de gemeente voeren. Wonen moet veilig en gezond zijn. Je moet erop kunnen rekenen dat je verhuurder daar actief aan bijdraagt en dat de gemeente die veiligheid en gezondheid altijd serieus neemt.

Daarom heeft de SP onderstaande vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld en gevraagd een stapje meer te doen, want wie zorgt er voor een nieuwe bank voor die bewoner?

  1. Is het college op de hoogte van de problemen en geboden oplossingen in de Kleine Durk en omgeving? Zo ja, in welke mate ziet u voor uzelf een rol in deze?
  2. Is er wat het college betreft voldoende aandacht voor de leefomgeving van de mensen die wonen aan de Kleine Durk en ook voor de mensen in de wijk, die tevens klagen over overlast van muizen en ratten, en stank en verstoppingen van het riool? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
  3. Bent u bereid om met Volkshuisvesting in gesprek te gaan en terug te rapporteren aan de raad, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat deze problemen met de hoogst mogelijke urgentie worden opgepakt, om de veiligheid van de Arnhemmers die aan de Kleine Durk wonen te garanderen en de leefbaarheid van omgeving en woningen te bevorderen?

In zijn beantwoording zei wethouder Ritsema dat de gemeente nadrukkelijk zal meewerken en verder zal overleggen met de betreffende instanties, waaronder Suez en Volkshuisvesting.

U bent hier