h

Voorkom willekeur en geef beschikking af

10 november 2016

Voorkom willekeur en geef beschikking af

Arnhemmers hebben recht op een passende maatwerkvoorziening na een keukentafelgesprek en een schriftelijke bevestiging van wat er in dat gesprek is afgesproken.  Al 1,5 jaar is de SP in de raad hard bezig om er voor te zorgen dat iedereen deze krijgt. Je krijgt een beschikking als de wettelijke afspraken hierover op een correcte en volledige wijze worden uitgevoerd. Op dit moment is dat niet het geval. Op papier ziet het Arnhemse beleid er mooi uit, maar de praktijk is helaas minder fraai. Dat blijkt uit de vele gesprekken die de SP met Arnhemmers heeft gevoerd. Maandag 7 november j.l. heeft de SP tijdens een raadsvergadering weer opgeroepen tot het verbeteren van de uitvoering met het indienen van een motie. Deze motie werd ondersteund door drie belangenorganisaties.

Hoe gaat het nu in de praktijk?

Inwoners hebben na het keukentafelgesprek recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. Zo weten inwoners, mantelzorgers en/of zorgverleners precies wat er besproken is. Vervolgens hebben alle inwoners het wettelijke recht om tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen. Dat kan echter niet alleen met het verslag van het keukentafelgesprek, omdat dit wettelijk geen waarde heeft. De inwoner heeft, om bezwaar te maken, een beschikking nodig: het officiële besluit op papier.

Teveel inwoners krijgen geen verslag van het keukentafelgesprek. De beslissing van het wijkteam wordt ze dan mondeling verteld. Inwoners krijgen niet automatisch een beschikking, maar moeten daar zelf om vragen. Als inwoners hiertoe zelf niet in staat zijn, dan wordt hen daarmee het recht op bezwaar ontnomen, door het passieve beleid dat nu gevoerd wordt.

De SP wil dat iedereen die een maatwerkvoorziening aanvraagt ook automatisch een beschikking krijgt. Daartoe heeft de SP een motie ingediend. Deze motie wordt gesteund door het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) de Seniorenraad en de reumavereniging Arnhem e.o.. Ook zij zetten zich al meer dan 1 jaar in om dit voor elkaar te krijgen.

De SP heeft afgelopen jaar regelmatig vragen aan het college gesteld over de werkwijze in de praktijk. Het blijkt dat wijkcoaches niet allemaal op dezelfde manier werken, waardoor lang niet alle inwoners dezelfde informatie en een schriftelijk verslag van het keukentafelgesprek ontvangen. De toezeggingen van de wethouder, op vragen van de SP, om de informatievoorziening en de verslaglegging van het keukentafelgesprek te verbeteren hebben helaas niet tot een verbetering in de praktijk geleid. De SP vindt dat het nu tijd is om de procedure te regelen zoals het wettelijk hoort, zodat alle inwoners van Arnhem gelijke rechten hebben.

De raadsvergadering

De PvdA kwam een week na het bekend maken van de motie van de SP zelf met twee moties. Helaas steunde de PvdA de motie van de SP niet, omdat de Tweede Kamerfractie van de PvdA aangeeft dat Arnhem wel aan de wet voldoet. Met een 'min of meer' toezegging van het college nam de PvdA genoegen en trok haar moties in tijdens de raadsvergadering van 7 november j.l.. De SP ziet dit als een gemiste kans. De wethouder heeft het afgelopen jaar al zoveel beloften gedaan.

De PvdA ondersteunt de visie van de drie Arnhemse belangenorganisaties, het automatisch geven van een beschikking aan iedereen die een maatwerkvoorziening aanvraagt, helaas niet. Zij gaat voorbij aan de ervaringen van inwoners die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, van de zorgverleners en de wens van de belangenorganisaties die de doelgroep vertegenwoordigt.

Wethouder Leisink heeft al verschillende verbeteringen toegezegd, maar deze hebben het beleid niet wezenlijk veranderd. Door toedoen van met name de PvdA hebben de Arnhemmers nu geen rechtsbescherming en zijn ze afhankelijk van hoe actief en ondersteunend een wijkcoach wil zijn. Daarmee ligt er een willekeur op de loer. De SP zal dit in de praktijk op de voet volgen en er aandacht voor blijven vragen. Het is voor ons heel eenvoudig: iedere inwoner van Arnhem heeft hetzelfde recht op de hulp die nodig is.

Lees hier de verschillende ondersteuningen van de belangenorganisaties 'Ondersteuning vraag om beschikking'.

U bent hier