h

UITVOERING MOTIE BESCHIKKINGEN BLIJFT STEVIG OVEREIND

10 maart 2018

UITVOERING MOTIE BESCHIKKINGEN BLIJFT STEVIG OVEREIND

In november 2016 diende de SP de motie “Rechtsbescherming voor alle Arnhemse inwoners d.m.v. beschikking Wmo/Jeugdzorg” samen met het CDA en Arnhem Centraal in. Deze motie vroeg om gelijke rechtsbescherming van alle inwoners door het geven van een beschikking aan iedereen die een Wmo- of Jeugdzorgaanvraag doet. Een beschikking is een rechtsgeldig schriftelijk besluit. Daarin staat gemotiveerd of en voor welke periode de gevraagde hulp is toegekend . Als de inwoner het hiermee niet eens is kan deze hiermee bezwaar maken. Iedereen heeft het wettelijke recht om bezwaar of beroep aan te tekenen.

De motie werd toen helaas niet aangenomen. Een meerderheid van de gemeenteraad vond het voldoende dat iedereen die er zelf om vroeg een beschikking kreeg. De SP vindt dat alle inwoners gelijk behandeld moeten worden en niet zelf moeten vragen om een recht.

In september 2017 werd deze motie, inmiddels met grote meerderheid, opnieuw ingediend en aangenomen. D66 (partij van de wethouder) stemde samen met de VVD weer tegen de motie. Wethouder Leisink twitterde daarop dat het een treurige avond was. De raad is echter het hoogste orgaan is en raadsbesluiten moeten dan ook worden uitgevoerd. Nadat eerdere beloftes om de verslaglegging te verbeteren onvoldoende werkten, wilde de raad nu geen alternatieven meer maar een beschikking.

In december 2017 legde de wethouder de rekening op het bordje van de gemeenteraad. De SP vindt dat deze kosten niet op de raad mogen worden afgewenteld. De wethouder had deze al had moeten begroten. Het was immers al lang bekend dat ook dit deel van de zorg door Haags beleid naar de gemeente zou worden overgeheveld met alle financiële consequenties van dien.

Tegenstemmers D66 en VVD kwamen vorige maand met een agenderingsverzoek om alsnog te praten over een andere manier van uitvoering dan een beschikking om de kosten te verlagen. Dit zou volgens hen kunnen met een plan dat de Wmo adviesraad samen met de gemeente had gemaakt. Een plan waarvan de gemeenteraad tot op de dag van vandaag nog geen schriftelijke juridische toetsing heeft ontvangen. De SP heeft met veel betrokken partijen gesproken. Daaruit bleek het plan juridisch flink te rammelen en dat het Arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten (het Apcg) niet door de onafhankelijke Wmo-adviesraad bij dit plan was betrokken. Zoals bekend vraagt het Apcg al 1,5 jaar om uitvoering van de wet, dus om een beschikking voor iedereen, zodat de rechtspositie van de burger niet afhangt van zijn vermogen om een beschikking aan te vragen. Zij is het dan ook niet eens met het zogeheten “plan van de Wmo-adviesraad”. Een plan dat samen met de gemeente tot stand is gekomen om de kosten te drukken en niet om het belang van de zorgbehoevende burger te dienen…..en waar blijft de onafhankelijkheid van deze adviesraad als het SAMEN met de gemeente een plan opstelt?

Afgelopen maandag (5 maart), de laatste gemeenteraadsvergadering van deze periode, diende D66 samen met de VVD een motie in om dit wankele plan er toch door te drukken. Deze motie werd met overweldigende meerderheid verworpen. De SP is enorm blij dat deze raad zorgvuldig het enige juiste besluit heeft genomen en het niet heeft laten gebeuren dat het eerder genomen besluit ongedaan werd gemaakt.

U bent hier