h

Salaris interim directeur PHB noodzakelijk?!

9 december 2015

Salaris interim directeur PHB noodzakelijk?!

De vragen over het extreem hoge salaris voor de interim directeur van Presikhaaf Bedrijven (PHB) zijn beantwoord. In de blogpost van 8 oktober zijn deze vragen terug te lezen.

Wethouder Ine van Burgsteden geeft in de beantwoording aan dat het in dit geval niet mogelijk was de burgemeestersnorm voor het salaris aan te houden (zie antwoord 1). De SP vindt dit teleurstellend. Wij willen dit dan ook via de reactie op de begroting PHB 2016 laten weten aan het Dagelijks Bestuur van PHB. De wethouder geeft wel aan dat er in de toekomst nadrukkelijker op de burgemeestersnorm gaat worden geworven. Maar laat de verantwoording daarover afhangen van het feit of het alleen een Arnhemse aangelegenheid is. Ook laat zij weten dat het niet meer mogelijk is het salaris met terugwerkende kracht te verlagen.

De antwoorden maken in ieder geval duidelijk dat het noodzakelijk is dat de Arnhemse SP het college nauwlettend op deze afspraak blijft volgen. Het signaal dat wij hebben afgeven moet helder zijn: dit was eens en wat de SP betreft nooit meer!

Antwoord 1.
De tijdige en passende invulling van de vacature voor interim-directeur/ transitiemanager van PHB is een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling PHB (DB PHB). DB PHB nam dan ook het initiatief voor de werving- en selectieprocedure en daarmee het opstellen van het profiel voor de interim-directeur. Vanuit Arnhem is bij de werving en selectie ingebracht dat Arnhem de burgemeestersnorm hanteert bij managers en directeuren in het publieke domein. DB PHB heeft op basis hiervan aanvullend extern advies ingewonnen en vastgesteld dat toepassing van deze norm (of die van andere gemeenten) de werving zou belemmeren: dat o.a. de opdracht zou moeten worden bijgesteld, de werving- en selectieprocedure zou vertragen, de complexiteit van de opgave zou toenemen, het tijdpad van de transitie van PHB meer onder druk zou komen staan en de financiële risico's zouden toenemen. In het licht hiervan heeft DB PHB ervoor gekozen om niet de verschillende, lokale normen, maar de algemene Wet Normering Topinkomens leidend te laten zijn.

Antwoord 2.
Nee, wij delen de mening van de SP niet dat wanneer er geen plafond aan de voorkant wordt gesteld, de uitkomst is dat er niemand inschrijft/ solliciteert onder de burgemeestersnorm. Wel delen wij het standpunt van de SP dat de kans dat voldaan wordt aan de burgemeestersnorm groter is als dit aspect nadrukkelijker in het profiel wordt opgenomen. Hier zullen wij bij evt. toekomstige wervingen dan ook op in zetten.

Antwoord 3.
In het coalitieakkoord staat: "We doen er alles aan om te voorkomen dat managers een hoger salaris krijgen dan wat de burgemeester verdient". Wij onderschrijven uw standpunt dat wij over de toepassing van deze burgemeestersnorm verantwoording moeten afleggen. Vraag is echter: moet dit vooraf of achteraf? Vooraf verantwoorden kan naar onze mening als het een werving en selectie betreft waarvoor wij volledig verantwoordelijk zijn. Vooraf verantwoorden levert echter onwerkbare situaties op wanneer die verantwoordelijkheid gedeeld wordt of indirect is. In dergelijke gevallen ligt verantwoording achteraf meer voor de hand. De invulling van de vacature voor interim-directeur van PHB is zoals eerder aangegeven een verantwoordelijkheid van het DB PHB. In dit geval kiezen wij dus voor een verantwoording achteraf. Deze treft u onder Antwoord 1 aan.

Antwoord 4.
Nee, wij zien geen mogelijkheden om het honorarium van de interim-directeur als nog onder de burgemeestersnorm te krijgen. Tenminste, niet zonder het (financiële) risicoprofiel voor de transitie van PHB te verhogen.

U bent hier