h

Meerjarennota 'Activerende schulddienstverlening'

1 maart 2012

Meerjarennota 'Activerende schulddienstverlening'

Eigen schuld of niet, echt iedereen kan in de schulden komen en hulp nodig hebben. Het gebeurt steeds vaker dat mensen in de schulden komen en de problemen die daarmee gepaard gaan worden steeds complexer. Problematische schulden zijn van grote invloed op het welzijn van mensen. Denk aan stress, ziekte, huiselijk geweld en sociaal isolement.

Mensen met schulden proberen vaak (te) lang zelf allerlei oplossingen te vinden en vullen het ene gat met het andere. De zorgen lopen dan op en uit angst voor weer een rekening of aanmaning wordt de post maar niet meer opengemaakt. Ook schaamte speelt een rol bij het te lang wachten met zoeken naar hulp. Het gevolg: nog grotere problemen.

Preventie is daarom noodzaak. Schulden zijn niet enkel een persoonlijk probleem maar zeker ook een maatschappelijk probleem. Een preventieve aanpak waarin mensen (financiele) vaardigheden aanleren is een goede stap in de juiste richting. Daarom is de SP positief over de preventieve en activerende schulddienstverlening. Waarbij niet slechts wordt gekeken naar de schuld zelf, maar ook naar de achterliggende problemen.

Preventie begint al vroeg, bij jongeren. Jongeren financiele kennis bijbrengen is goed, maar niet voldoende om ze ook echt financieel bewust te maken. In het consumptiegedrag van jongeren, blijkt vooral status een belangrijke factor. Het is daarom belangrijk dat weerbaarheid en leren omgaan met de verleidingen van nu ook worden aangeleerd.

De SP wil graag extra aandacht vragen voor een aantal groepen. Om te beginnen de zwerfjongeren. Zij krijgen een uitkering die niet toereikend is om iets te kunnen doen aan hun schulden en zo hun leven weer op te bouwen. Het resultaat is vaak dat de schulden zich juist opstapelen. Het zou goed zijn als de schulden van deze jongeren voor een aantal jaar bevroren worden zodat ze de rust hebben om hun situatie stabieler te maken.

De tweede groep is de dak- en thuislozen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze groep heeft behoefte aan intensievere begeleiding, toegankelijke en laagdrempelige hulpverlening en langdurige nazorg.

Tot slot vraagt de SP al geruime tijd aandacht voor de GGZ-groep. Ook deze groep heeft baat bij een andere aanpak. Dat vraagt om getrainde medewerkers die de problematiek kunnen herkennen. De wethouder heeft inmiddels, na vragen van de SP, toegezegd hier extra aandacht te schenken met effectieve schulddienstverlening.

Dankzij de SP is de zogeheten "Vroeg Eropaf" methode toegevoegd aan de nota schuldhulpverlening (zie toelichting). Een werkwijze die als doel heeft een doelgroep te bereiken die met huisuitzetting wordt bedreigd, maar die niet bij de reguliere hulpverlening terechtkomt. Deze mensen kampen vaak met hardnekkige, meervoudige problemen (op financieel, emotioneel en sociaal gebied) en hebben dikwijls weerstand tegen de hulpverlening. Hun vertrouwen in de hulpverlening moet langzaam (weer) worden opgebouwd.

Ook op verzoek van de SP, is de nota uitgebreid met de zogeheten "Eigen Krachtconferenties". De SP is hier erg content mee omdat dit een preventieve werkwijze is. De hardnekkigheid van schuldproblematiek maakt het soms moeilijk een passend en sluitend hulpaanbod te kunnen bieden vanuit de maatschappelijke dienstverlening. De "Eigen Krachtconferenties" zijn dan een goede aanvulling.

De SP is blij dat het college de toevoegingen serieus heeft meegenomen in de nota en heeft daarom voor de nota gestemd. Wel heeft de SP nog gewezen op het Lenteakkoord waarin is afgesproken dat er geen of slechts korte wachtlijsten mogen zijn voor schuldhulpverlening. We vragen ons af of er voldoende budget is om dat en de nieuwe werkwijze te realiseren. Mocht het niet haalbaar blijken te zijn, dan dient de raad vroegtijdig geinformeerd te worden.

*Toelichting: tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 27 februari jl. is de Meerjarennota 'Activerende schulddienstverlening' 2012-2015 door de raad aangenomen. Deze nota beschrijft een nieuwe aanpak van de schuldhulpverlening in de komende jaren.

U bent hier