h

SP blij met actualiseren ouderenbeleid

24 april 2012

SP blij met actualiseren ouderenbeleid

Gisteren, maandag 23 april, behandelde de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van Arnhems Belang en de PvdA over de kwestie: dienstverlening van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Dit naar aanleiding van signalen van Turkse ouderen die hebben aangegeven dat de dienstverlening stil is komen te liggen na het vertrek van een Turkse ouderenwerker. Een alternatief werd niet geboden.

In het voorstel wordt het college opgedragen een brede inventarisatie te doen naar de behoeften en belemmeringen van zowel autochtone als allochtone ouderen. En wel voor 1 oktober 2012. Het doel: aan de hand van de resultaten het Arnhemse ouderenbeleid actualiseren en prestatieafspraken maken met de diverse instellingen voor 2013.

De gemeenteraad heeft het voorstel unaniem aangenomen! Inclusief de onderstaande drie voorstellen van de SP:

  1. De ouderen actief betrekken: beleid maken met de groep en praten met de groep. Samen dus.
  2. Ruimte voor inbreng van medewerkers: echt ruimte scheppen voor inbreng van de medewerkers binnen de organisatie en daar invulling aan geven.
  3. Kritisch kijken naar laagdrempelige inloopvoorzieningen. Deze voldoen (momenteel) niet aan de vraag.

SP-raadslid Desiree Egberts hield gisteren in de raad onderstaande betoog:

Voorzitter,

De SP wil allereerst haar waardering uitspreken voor de initiatiefnemers. Het ouderenbeleid verdient blijvende aandacht en het aantal ouderen dat zorg nodig heeft en zal hebben, groeit snel.

Tegen alle mensen die steeds weer naar de raadzaal zijn gekomen wil ik zeggen: goed dat jullie zo betrokken zijn en jullie stem laten horen op de plek waar dat moet. Wij dienen dat als raad serieus te nemen en daar ook iets mee doen. Dankzij jullie is er nu brede aandacht voor het ouderenbeleid en dat is winst.

Op papier was het goed geregeld voor de ouderen in Arnhem, maar de praktijk blijkt anders. De SP is van mening dat de SWOA een enorme inschattingfout heeft gemaakt door dienstverlening te stoppen en daar niets passends voor terug te geven. Als je je eigen doelgroep goed kent, had je deze reacties kunnen verwachten. Daaruit blijkt weer de afstand van de directie tot werkvloer en de doelgroep.

De SP is blij dat de initiatiefnemers tegemoet komen aan een wens van de SP-fractie. De opdracht aan SWOA om de doelgroep actief te betrekken bij de verdere uitwerking van het beleid: praat en maak beleid met de groep en niet voor de groep. En luister naar de mensen, want door goed te luisteren kun je het antwoord eigenlijk al in de vraag horen. Geef ook zelforganisaties een plaats. Koppel ze aan professionele organisaties.

Daar hoort ook bij dat medewerkers de ruimte krijgen. Daar was Dhr. Arslantas een goed voorbeeld van: ondernemend en gericht op de ouderen met kennis van achtergronden en de belevingswereld van de mensen die hulp nodig hebben. Dit schept een vertrouwensrelatie die zo belangrijk is voor de groep. Dit past ook binnen de gemeentelijke afspraken: Echt ruimte voor de inbreng en invulling van de medewerkers binnen de organisatie en het onderling delen van kennis. Wat organisaties zich daarbij moeten realiseren is dat de mensen op de werkvloer het moeilijkste werk leveren en dat zij daarbij alle steun verdienen die je kunt mobiliseren. Dat de medewerkers van hun instellingen het alleen voor elkaar krijgen in gemengde teams.

Goede hulp aan alle ouderen heeft voor de SP de hoogste prioriteit. Wij zijn in principe ook voorstander van algemeen beleid voor iedereen op basis van gelijkwaardigheid, maar krijgen de indruk dat er wat star mee omgegaan wordt.

Er is ook de afspraak dat er, indien nodig, specifiek beleid komt. Dat is van belang voor de eerste generatie allochtone ouderen. Niet zozeer de aard van de problemen,maar de hulpvraag en benaderingswijze verschilt van die bij autochtonen. Je kunt doelgroepenbeleid niet ineens afschaffen. Dat moet geleidelijk vorm krijgen.

Verder merken wij op dat er op meerdere terreinen vraag is naar laagdrempelige inloopvoorzieningen die daadwerkelijk voldoen aan de vraag. Kijk daar eens kritisch naar.

Tot slot zullen wij instemmen met het voorstel en hopen we dat hiermee op korte termijn passende hulp komt die deze ouderen nodig hebben en dat het vertrouwen hersteld wordt. Want dat is altijd de basis voor goede hulpverlening in een afhankelijkheidssituatie.

Hoe sluit je als organisatie aan bij de vraag van de multiculturele samenleving? Die vraag blijft actueel en hiervoor heb je een lange adem nodig. Maar ook overtuiging en lef om dit als prioriteit te benoemen. Alleen al daarom is dit initiatiefvoorstel zo belangrijk.

Dank u wel voorzitter.

Desiree Egberts

U bent hier