h

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

17 april 2016

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

De SP komt op voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij willen niet dat mensen met een arbeidsbeperking achter de geraniums terechtkomen of werken zonder fatsoenlijk loon, zoals werken met behoud van uitkering. Daarom vindt de SP het belangrijk dat beschut werk blijft bestaan en medewerkers werken tegen een minimum loon, zoals afgesproken in de Cao.

In het coalitieakkoord ‘Met de stad’ staat: “Mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen kunnen vaak niet (direct) aan het werk in een gewone baan. Daarom moeten er voor hen beschutte werkplekken blijven bestaan”. Daarnaast staat in het coalitieakkoord (W3): “De gemeente werkt niet mee aan constructies waarbij regulier werk onder het minimumloon betaald wordt”.  Ook heeft Arnhem besloten dat de tegenprestatie voor mensen met een uitkering niet verplicht maar vrijwillig is. Een en ander valt slecht te rijmen met hetgeen wij tijdens de presentatie gehoord hebben. De SP-fractie wil duidelijkheid.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college inderdaad voornemens geen beschutte werkplekken aan te bieden terwijl dit wel in het coalitieakkoord ‘Met de stad’ is opgenomen? Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo nee, op welke manier worden deze banen gerealiseerd en op welke termijn?
  2. Wat verstaat het college precies onder activerend werk: aan welke werkzaamheden wordt gedacht, wat is de doelgroep en voldoen de afspraken aan de afspraak W3 van het coalitieakkoord?
  3. Zijn mensen verplicht tot activerend werk als zij tot de doelgroep behoren?
  4. Is er een maximale termijn verbonden aan het uitvoeren van activerend werk en zo ja, wat gebeurt er met deze mensen als er geen zicht is op een betaalde baan?

U bent hier