h

Motie van afkeuring. Een ‘close-read’.

30 september 2017

Motie van afkeuring. Een ‘close-read’.

In de hele berichtgeving rond Musis wordt in de Gelderlander alleen de oppositie aan het woord gelaten. Onderstaande artikel wat wel gebaseerd is op feiten weigert de Gelderlander te publiceren.

Afgelopen maandag dienden de fracties van de PvdA, Christenunie, GroenLinks, VVD en de Arnhemse Ouderenpartij een motie van afkeuring in, die tevens steun kreeg van Arnhem Centraal. De fracties van D66, SP, CDA, Verenigd Arnhem en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De motie werd ingediend na beraadslagen in een interpellatiedebat over het project Musis. De indiendende partijen constateerden de volgende punten:

a. “De raad bij het vaststellen van het raadsvoorstel voor de verbouw van Musis in april 2015 middels een amendement heeft vastgelegd dat het college bij dreigende overschrijdingen zo snel mogelijk een voorstel tot besparing  en/of dekking voorgelegd zou krijgen” en

b. Het college de verplichting heeft de raad te informeren indien er bij projecten een kostenoverschrijding dreigt te ontstaan.

De suggestie wordt gewekt dat dat hier niet is gebeurd. Dat is feitelijk onjuist. De raad werd op 16 augustus 2016 voor het eerst formeel geïnformeerd over de vondst van in de jaren ’80 illegaal gedumpt asbestpuin onder de vloer van Musis. In de brief aan de raad werd uiteengezet dat dat asbestpuin geruimd moest worden, en dat de vondst consequenties heeft voor onder andere de programmering van de activiteiten in Musis en de planning van de vernieuwing van Musis. Hierdoor nam men geen risico op de veiligheid van mensen en kon direct geruimd worden zodat vertraging beperkt wordt. Verdere informatie zou volgen wanneer er meer duidelijk was. Op 4 oktober 2016 ontving de raad een brief waarin zij verder geïnformeerd worden over onder andere de financiele gevolgen van de asbestvondst. Het college van B en W stelt ook dat er die maand nog meer inzicht zal zijn in de kosten en geeft aan dat zij voor de dekking van die kosten zal komen met een “integraal voorstel richting de raad.” Op 17 oktober 2016 is er in het kader van de brief een mondelinge vraag van fractievoorzitter Louwers (PvdA). Het college stelt daar: "dat nu wel te voorzien is dat de post onvoorzien die u heeft meegegeven voor dit project niet meer toereikend zal zijn aan het eind. Uiteraard sturen wij er wel op om het zoveel mogelijk binnen projectkaders te houden maar het leek slim om het slechte nieuws met u te delen op voorhand en ook de interventies die wij daarop plegen". Vervolgens stelt het college nogmaals dat “door de vondst van asbest, de kans dat er binnen budget wordt gebleven veel kleiner is geworden.“  Vervolgens vraagt VVD-fractievoorzitter Combee naar de bevoegdheid ten aanzien van het budget. Het college antwoord, conform wat zij twee weken daarvoor al in de brief schreef, dat er langs de raad wordt gegaan met een voorstel. De raad waar PvdA, VVD, Christenunie, GroenLinks, VVD, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij deel van uitmaken.

Op 6 december 2016 schrijft het college op pagina 2 van de twee pagina tellende Najaarsrapportage Grondexploitatie en investeringsprojecten Gebouwen 2016 aan de raad  dan ook in een aparte paragraaf: “Het project Musis Sacrum laat een financieel tekort zien van circa €2,4 miljoen als gevolg van asbest. Daarentegen staat een voordeel bij het project AC OVT van €1,35 miljoen. Per saldo zal daarmee €1,05 miljoen ten laste komen van het weerstandsvermogen en worden verwerkt bij de jaarrekening 2016.”

In de Jaarrekening 2016 is dat vervolgens ook allemaal terug te lezen, en werd vanzelfsprekend geagendeerd in de gemeenteraad, in de raadsvergadering van 10 juli. In die vergadering is er welgeteld één partij die het woord wenste te voeren. Alle andere partijen gingen akkoord, echter wilde fractievoorzitter Plieger van de ChristenUnie van de gelegenheid gebruik maken het college te complimenteren. Ze stelt dat het een hoogtepunt van het jaar zou moeten zijn en “Het college legt in de jaarrekening verantwoording af over de realisatie van de door de raad begrote en vastgelegde beleidsvoornemens. Een positief verslag van de accountant en de volledige steun (!) van de raad, met de complimenten van de ChristenUnie. “

Niet alleen heeft het college na de vondst van gedumpt asbestpuin de raad geïnformeerd over de kostenoverschrijding, de raad heeft een voorstel tot dekking gekregen, en dat voorstel heeft de volledige raad unaniem gesteund, akkoord bevonden en afgesloten. Terwijl ze in de motie schrijven dat ze zogenaamd geen voorstel hebben gehad, en dat ze ook nooit geïnformeerd zijn.

Dan de andere punten van de motie:

“c. Vervolgens stellen de indieners (PvdA, CU, GL, VVD, GL en de AOP met steun van Arnhem Centraal) dat de wethouder (wat overigens het college moet zijn, maar dat terzijde) de raad op het dossier project Musis op haar herhaald verzoek keer op keer niet kon informeren over de financiële stand van zaken.

d. De raad daardoor haar controlerende taak niet kon uitoefenen.

e. Het de vraag oproept of het college en de wethouder in het bijzonder, in control is op het dossier project Musis.”

Niet alleen is de raad schriftelijk en monderling op 16 augustus 2016, 4 oktober 2016, 17 oktober 2016, 9 december 2016 en in de jaarstukken 2016 (unaniem afgehamerd op 10 juli 2017), geïnformeerd. ook is men per brief geïnformeerd op 17 juli 2017, en op 18 juli 2017. Naast een twee en een half uur durende behandeling afgelopen maandag, en technische uitvragen en beantwoording voor afgelopen zomer. Kortom de raad heeft continue haar controlerende taak uitgeoefend. En terecht. Het maakt de constatering van de indieners van de motie wel onjuist. Het enige punt waar het college alleen nog indicatief antwoord op kan geven is wat het uiteindelijke eindbedrag tot achter de komma gaat worden, logisch want het project is nog niet afgerond en men is nog in onderhandeling. Kopers van een nieuwbouwwoning zullen dat herkennen. Als het project nog niet helemaal afgerond is, moet nog een controleren en in onderhandeling met de aannemer.

Het laatste punt van de motie van de indieners was het uitspreken “dat zij het gevoerde beleid van wethouder Elfrink op het dossier Verbouw Musis Sacrum afkeurt”. Men vond de hele avond dat op de man spelen niet zo sjiek was, behalve in het dictum van deze motie, maar that’s politics. Waar ze doelbewust compleet aan voorbij gingen was dat ze dat beleid zelf met complimenten, willens en wetens telkenmale goed vonden. En terecht. Want als je illegaal gedumpt asbestpuin uit de jaren ’80 vindt onder de vloer, dan zul je dat moeten weghalen, wat het ook kost. En dat is wat het college met goedkeuring van de raad gedaan heeft.

Ik hoop dat ze dat in alle steden doen. Net zoals ik iedere stad een Musis gun. Notabene voor een fractie van de kosten van het gelukkig verworpen kunstencluster. Ik gun onze stad echter ook een betere raad… Eentje die politiek bedrijft op inhoud.

U bent hier