h

Begrotingsbehandeling

7 november 2017

Begrotingsbehandeling

Voorzitter, collega-volksvertegenwoordigers, college en andere geinteresserden,

De laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode. Dat geeft een goed moment om namens de SP terug te blikken op de afgelopen 4 jaar. Vier jaar geleden stonden wij met zn allen, als stad voor nogal wat uitdagingen. Een periode die werd gekenmerkt door tientallen miljoenen euros aan rijksbezuinigingen, maar we kregen er wel een groot takenpakket bij. Een takenpakket op het gebied van zorg en jeugdzorg, zorg waar mensen op moeten kunnen rekenen, en kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder. Arnhem is een stad, die door haar landelijke ligging, altijd aantrekkingskracht heeft gehad op zorginstellingen. En adel verplicht. Dat is maar goed ook. Op hoofdlijnen hebben we zekerheid kunnen bieden door de risicopot van 20 miljoen te reserveren. We hebben in het coalitieakkoord harde afspraken gemaakt over ruimhartig armoedebudget, de gelrepas naar 120% van het minimuminkomen en in de jaarrekening leggen we altijd extra geld bij (al 2,5 miljoen de afgelopen periode). Aan die afspraak houden we onze coalitiepartners, maar dan kunnen zij ons uiteraard ook aan houden.

Het station werd afgerond. In het verleden altijd gekenmerkt door tekorten maar in ‘onze’ periode, de meest complexe, hielden we geld over.  Een prestatie van jewelste. Arnhemmers kunnen weer trots zijn op hun station, na jaren van neerslachtigheid. Overigens gebeurd er rond het hele station inmiddels van alles, en trekt het jongelui vanuit Arnhem en uit de regio aan, alleen al om een film te pakken. Een andere uitdaging was de Eusebius. Voor eenieder is het een monument van de stad, Het beeld van de verwoeste Eusebiuskerk is voor velen het symbool van de verschrikkingen die de inwoners van Arnhem ervoeren tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 en de daarop volgende complete evacuatie van de stad. De ‘Eus’ moest echter dringend gerestaureerd worden. Velen hadden de hoop opgegeven dat we de financiering rond zouden krijgen. Maar het Rijk en de Provincie sprongen gelukkig bij, en we kregen het rond, zodat ook de toekomstige generaties van de Eusebius kunnen genieten, als symbool voor deze prachtige stad. Met daarnaast, iets waar al jaren, zo niet decennia over gesproken werd, de Jansbeek boven water. Ik liep er laatst langs en vroeg aan een ouder stel, wat vindt u hier nu van? Er wordt wel veel gemoppert maar dit is toch prachtig. Ik herinner me ook nog de debatten rondom de zuidelijke binnenstad. De positivisten zeiden, het gaat in deze crisis toch wel een hele uitdaging worden om deze ‘oorlogswond’ uit het slop te trekken. De pessismisten zeiden, dat gaat nooit lukken. Ik nodig eenieder uit om er eens te komen kijken. Een Museum en een Focus wat eindelijk voor eenieder, met of zonder handicap of rolstoel toegankelijk is. Musis, een muziektempel voor iedereen, geopend en getest door onder andere Emile Hartkamp, Django Wagner en Jannes. Praten over gigantische plannen over havens en kunstenclusters naast het bureau neerleggen, en aan de slag te gaan met haalbare plannen is de sleutel geweest tot dat succes. Maar voor de SP minstens, minstens zo belangrijk is de sociale kant. Naast de eerdergenoemde resultaten op het gebied van zorg zijn de huren zoveel mogelijk bevroren, krijgt de huishoudelijke zorg een normaal salaris uit erkenning voor het goede werk wat zij doen, in plaats van ze op straat te zetten. Een begin gemaakt met het verduurzamen van sociale woningbouw. En zijn zaken zo dicht mogelijk bij de burger georganiseerd. Speerpunten van de SP, waar de SP trots op is. Ze waren echter niet zonder samenwerking tot stand gekomen. Samenwerking, onder andere, met u in deze raad. En daar zijn we u ook erkentelijk voor. Want ondanks wat de krantenkoppen vertellen (in Arnhem komt het nooit meer goed) zal de SP voor onze collega’s altijd de telefoon opnemen of een kop koffie of twee bestellen, en wij denken dat het omgekeerd ook geldt. Kijk bijvoorbeeld naar onze nieuwe burgemeester, die ook voortvarend aan de slag gaat, en waar de SP ook vol vertrouwen in heeft. Met het oog op de toekomst.

De toekomst is voor Arnhemmers iets heel anders dan de bestuurscultuur. De toekomst is mee kunnen doen. Mee kunnen doen door niet vroegtijdig uit te vallen op school, daarover is twee weken geleden al uitgebreider gesproken. Maar ook mee kunnen doen, alleen al door te kunnen communiceren bij de kassa van de supermarkt. Zaken die voor veel Arnhemmers vanzelfsprekend zijn, maar voor een aantal niet. En die mensen schreeuwen dat niet van de daken. Eén op de negen Arnhemmers volgens onderzoek van Stichting lezen en Schrijven en de Universiteit Maastricht, in de leeftijd van 16 tot 65 jaar heeft moeite met straatnaamborden lezen, voorlezen aan kinderen of geld opnemen bij een pinautomaat. Zij vallen binnen de categorie laaggeletterden.

We willen nog meer inzet op de aanpak van vroegtijdig schooluitval twee belangrijke voorwaarden om volop mee te kunnen doen in onze samenleving. Daartoe dienen we twee voorstellen in. En we willen nog meer bereiken voor huurders. De woonlasten kunnen voor nog meer Arnhemmers omlaag door de woning te verduurzamen en door bewuster met ons energieverbruik in huis om te gaan. De Arnhemse woningbouwcorporaties hebben daarin ook een verplichting en zien we als serieuze partner om de uiteindelijk meer dan 21.000 sociale huurwoningen te verduurzamen. Samen kunnen we grote slagen maken, zeker als de bewoners daar nauw bij betrokken worden. Bewustwording speelt daarin een belangrijke rol. Met kleine maatregelen kan al snel 10-20% minder energieverbruik behaald worden. Dergelijke maatregelen zijn direct voelbaar in de portemonnee en nodigen huurders misschien uit om ook op verbruik te besparen. De SP wil, ter ondersteuning van de woningbouwcorporaties, en vooral om onze doelstellingen te behalen, geld reserveren voor:

  • een onderzoek naar warmtelekken in sociale huurwoningen
  • een huis-aan-huis bewustwordingscampagne
  • een haalbaarheidsonderzoek naar een fonds voor het huren van   energiezuinige huishoudelijke apparaten en verlichting.

Daartoe dienen wij drie amendementen in.

Voorzitter,

Het verduurzamen van sociale huurwoningen kost niet alleen geld, het levert uiteindelijk ook geld op in de vorm van besparingen, kennis én werkgelegenheid. Doorvoeren van energiebesparende maatregelen vraagt om mensen, scholing en bedrijven. Dat kunnen we lokaal vinden en inzetten. Zo snijdt het mes zeker aan twee kanten. En als we er dan nog een paar euro uit Den Haag bij krijgen, dan is dat mooi meegenomen.

Naast deze amendementen, dienen we er een aantal mede-in. Onder andere het voorstel van de Partij voor de dieren, we zijn daar in een eerder stadium samen opgetrokken, en dat willen we uiteraard blijven doen, en het voorstel om de schulden bij jongeren aan te pakken. Voorts luisteren we met buitengewone interesse naar de voorstellen van anderen.

Dankuwel.

Nawoord: De voorstellen over laaggeletterdheid en het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten hebben we binnengesleept, evenals een voorstel over het verduurzamen van sociale woningbouw. Het voorstel over energieslurpers kon helaas niet op een meerderheid rekenen, één voorstel over verduurzamen van sociale woningbouw (I) wordt maandag opnieuw in stemming gebracht vanwege de stakende stemmen, (19 voor, 19 tegen). Het voorstel om jongeren uit de schulden te helpen haalde het ook, evenals het voorstel om dierenartskosten voor minima te vergoeden.

U bent hier