h

Motie en Amendement SP 29 mei jl. aangenomen

6 juni 2017

Motie en Amendement SP 29 mei jl. aangenomen

Maandag 29 mei jl heeft SP gemeenteraadslid Paulien Lunter tijdens de besluitvormende vergadering een motie en een amendement namens de SP ingediend en toegelicht. Beiden werden aangenomen.

Motie “Actief benaderen van de doelgroep Nieuw beschut werk”

Per 1 januari dit jaar is het door de gemeenten organiseren van Nieuw beschut werk verplicht gesteld door staatssecretaris Kleinsma. De SP vindt het belangrijk dat Nieuw beschut werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden blijft en is daarom ook blij met deze verplichting. Zeker omdat de gemeente Arnhem en de samenwerkende regiogemeenten eerder besloten geen nieuw beschut werk te organiseren, maar onbetaald activerend werk. Een doorn in het oog van de SP.

Wethouder van Burgsteden (CDA) leek de voorziening Nieuw beschut werk vooral te zien als een onnodig lastige kostenpost. Zij sprak niet alleen over een “gouden kooi” en “mensen die in het dienstverband blijven hangen”, maar ook over “ontwikkeling op de participatie-ladder”.  Niet iedereen is echter in staat zich verder te ontwikkelen. Beschut werk kan voor een aantal mensen het maximaal haalbare zijn. De SP vindt dan ook dat Nieuw beschut werk respect en acceptatie verdient.

Sinds dit jaar kunnen mensen zelf een indicatie aanvragen voor Nieuw beschut werk bij het UWV. De wethouder heeft meerdere keren aangegeven deze kwetsbare groep mensen hierover niet actief te informeren om enige controle te houden op de toeloop. Tot nu toe is er echter slechts 1(!) aanmelding,  waardoor het lijkt alsof hieraan weinig behoefte is.

De SP vindt dat mensen die mogelijk in aanmerking komen voor Nieuw beschut werk actief door de gemeente moeten worden geïnformeerd.  Door dit niet te doen is de kans groot dat de behoefte niet boven tafel komt, waarmee de indruk wordt gewekt dat deze behoefte er niet is. Van deze groep mensen mag en kan niet verwacht worden dat zij zelf het internet afspeuren om toevallig aan deze informatie te komen.  De SP vindt dat de gemeente Arnhem de verantwoordelijkheid heeft en moet nemen om hen actief te informeren. Dit wordt in de aangenomen motie van de SP “Actief benaderen van de doelgroep Nieuw beschut werk “ gevraagd.  Deze motie werd mede-ingediend door GroenLinks, de PvdA en Arnhem Centraal.

Om  te controleren of en hoe dit gebeurt wordt in deze motie ook verzocht om een terugkoppeling aan de gemeenteraad van de door het college ondernomen acties en de effecten daarvan bij de evaluatie van het nieuwe beleid rond september dit jaar.  

Amendement “Arnhem doet recht aan de werkervaringsplaats”

In de nieuwe re-integratieverordening wordt aan artikel 8 bij participatieplaats de werkervaringsplaats toegevoegd zonder het exacte verschil te vermelden. Dit is juist belangrijk om misbruik van werkervaringsplekken te voorkomen. Dit blijkt vaak voor te komen. Werkervaringsplekken worden dan misbruikt om goedkope arbeid in te zetten. Gevolg is onderbetaling en werkverdringing.  

De werkervaringsplaats is met name bedoeld om bij te dragen aan het ontwikkelen van basisvaardigheden die nodig zijn voor een goede start op de arbeidsmarkt.  Het gaat hierbij vooral om het onder begeleiding leren van een vak en het opdoen van beroepsvaardigheden om de arbeidsmarktpositie te versterken. Ontbreekt dit lerende aspect en werkt  iemand gewoon mee, dan is er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst met recht op het wettelijk minimum loon. 

Om misstanden te voorkomen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bewustzijnscampagne gestart t.a.v. goede informatievoorziening aan zowel  bedrijven en organisaties en de jongeren zelf. Beide groepen weten zo wat hun rechten en plichten zijn waarmee werkverdringing en werken zonder loon kan worden voorkomen. De inspectie SZW  ziet streng toe op werkverdringing en misbruik van onbetaalde arbeidskrachten. 

De SP vindt dat in Arnhem het onderscheid in de verordening onvoldoende wordt aangegeven. Door het concreet vermelden van het leeraspect maakt ook de gemeente Arnhem duidelijk wat zij verwacht van werkgevers en draagt zij bij aan het bevorderen van het bewustzijn van de juiste inzet van de werkervaringsplaats. Dit is in lijn met de strenge aanpak van de inspectie SZW. In het aangenomen amendement, mede-ingediend door Arnhem Centraal, vraagt de SP om dit onderscheid door de centrale rol van het leeraspect toe te voegen aan het artikel. 

U bent hier