h

In september meer inzicht in toekomstvisie Presikhaaf Bedrijven

2 juli 2014

In september meer inzicht in toekomstvisie Presikhaaf Bedrijven

door Anette Beumer

SW Presikhaaf bedrijven
“Wat betreft Presikhaaf Bedrijven gaat het overal over behalve waar het over moet gaan: de medewerkers”, met deze woorden vatte SP raadslid Desiree Egberts samen waar het voor SP Arnhem wringt bij de discussie. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces op maandag 30 juni werd er een besluit genomen over de jaarrekening 2013 van Presikhaaf Bedrijven. Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening in Midden Gelderland voor mensen met een arbeidsbeperking, heeft 2013 afgesloten met een negatief resultaat van 7,2 miljoen euro verlies. Een bedrag dat door de aangesloten gemeenten moet worden bijgepast.

SP Arnhem heeft samen met Zuid Centraal een motie ingediend omdat er onvoldoende inhoudelijk over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven besproken is. “Het gaat vooral over de cijfers en niet over de mensen. Daarbij is er een beeldvorming ontstaan dat deze
mensen zo duur zijn. Kostendekkend zal Presikhaaf Bedrijven echter nooit worden. Het is dan ook een kwestie van beschaving dat wij deze mensen een goede dagbesteding en werkvoorziening kunnen bieden,” aldus Egberts. In de motie verzoekt zij het college om
voor de bestuursvergadering van Presikhaaf Bedrijven, waarin zij een belangrijke beslissing neemt over de toekomst, een duidelijke toekomstvisie voorlegt aan de
gemeenteraad waarin alle scenario's worden verwerkt. In andere regiogemeenten is de toekomstvisie wel ter sprake gekomen maar in Arnhem is hier tot nog toe geen aandacht voor geweest. Wethouder Ine van Burgsteden, portefeuillehouder, onderkende de zorgen die Desiree Egberts die maandag uitte. Van Burgsteden nam de motie dan ook over. Egberts verzocht het college tevens om de toekomstvisie ruim voor de bestuursvergadering van Presikhaaf Bedrijven te agenderen zodat de gemeenteraad een goede inhoudelijke discussie kan voeren en een duidelijk standpunt in kan nemen. Van Burgsteden deed daarop de belofte om de scenario's wat betreft de toekomstvisie inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad en wel per half september. Zij laat hiervoor een extern onderzoek doen en wil daarbij alle mogelijke toekomstscenario's inventariseren. Egberts reageerde tevreden op de toezeggingen van de wethouder en sprak haar dank dan ook uit voor de positie die het college van B en W inneemt in deze kwestie.

U bent hier