h

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek voor iedereen

13 januari 2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek voor iedereen

De afgelopen maanden heeft SP raadslid Paulien Lunter meermaals vragen aan het college gesteld over onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek. In Arnhem blijkt dit voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) niet geregeld te zijn zoals het wettelijk zou moeten. De SP vindt het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast vindt de SP het van groot belang dat alle inwoners voorafgaand aan het keukentafelgesprek goed geïnformeerd worden. Via de computer én met een folder. Dit geldt ook voor informatie over cliëntenrechten, zoals de klachten- en bezwarenprocedure.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Sinds 2015 voeren de wijkteams in Arnhem keukentafelgesprekken met inwoners over benodigde hulp of herindicaties. De gemeente moet zorgen voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner komt op voor de belangen van de inwoner (cliënt), is onafhankelijk en staat dus los van het wijkteam. Onafhankelijkheid is belangrijk omdat de wijkcoach de zorgbepaler is en de cliëntondersteuner niet beslist over de toewijzing van de maatwerkvoorziening. Bij de voorbereiding van een hulpaanvraag en bij het keukengesprek zelf geeft de cliëntondersteuner informatie, advies en ondersteuning aan de inwoner. Voor jeugdzorg is ondersteuning geregeld via de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

Waarom heeft de SP hier vragen over gesteld?
De SP heeft veel gesprekken met inwoners gevoerd over de ervaringen van de keukentafelgesprekken. Veel mensen hebben het keukentafelgesprek als spannend ervaren. Dit omdat het nieuw is en het gesprek gevoerd wordt met twee onbekende wijkcoaches. Lang niet altijd is er iemand uit de eigen omgeving beschikbaar om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Daarom is het belangrijk dat de inwoner via cliëntondersteuning bij het gesprek ondersteund kan worden.
Ook heeft de SP gesproken met organisaties als de Seniorenraad en het Apcg (Arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten). Daaruit bleek dat veel inwoners wel tevreden zijn over de wijkcoach. Ze zien en ervaren de coach niet als onafhankelijk, maar als zorgbepaler. De informatie van de gemeente bleek tegenstrijdig. Daarnaast was er wel een contract voor de vertrouwenspersoon (jeugdzorg) afgesloten, maar niet voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo.

Daarom vond de SP dat het hoog tijd werd dit voor 2016 te regelen zoals wettelijk is afgesproken. De SP wilde een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering op 16 december 2015.Deze werd gesteund door de PvdA, GroenLinks en VVD. Daardoor zou een meerderheid behaald worden. Wethouder Haga deed voorafgaand aan de raadsvergadering toezeggingen op alle punten. Daarmee was het onnodig de motie in te dienen. Wethouder Haga zal in januari bekend maken dat alle inwoners van Arnhem gebruik kunnen maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels is dit al mogelijk. Ook heeft zij toegezegd alle folders op korte termijn aan te zullen passen. Deze worden nu voorafgaand aan het keukentafelgesprek toegestuurd.

Heeft u behoefte aan gratis onafhankelijke cliëntondersteuning? Neem dan contact op met Zorgbelang: 026-2020620

Kijk ook hier:

https://zodoenwehetinarnhem.nl/is/begrippen/keukentafelgesprek#wie-zijn-er-bij

Zie ook de folder van de gemeente over de keukentafelgesprekken en de onafhankelijke ondersteuning (folder is verkrijgbaar bij de gemeente):

Foto: gemeente arnhem / gemeente arnhem

Foto: gemeente arnhem / gemeente arnhem

U bent hier