h

Blog Desiree Egberts

12 april 2012

Beroep thuiszorgmedewerker is gesloopt

Vandaag verscheen in de Gelderlander, onderstaand artikel over de bevindingen opgedaan met ons meldpunt voor Thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
1 maart 2012

Meerjarennota 'Activerende schulddienstverlening'

Eigen schuld of niet, echt iedereen kan in de schulden komen en hulp nodig hebben. Het gebeurt steeds vaker dat mensen in de schulden komen en de problemen die daarmee gepaard gaan worden steeds complexer. Problematische schulden zijn van grote invloed op het welzijn van mensen. Denk aan stress, ziekte, huiselijk geweld en sociaal isolement.

Lees verder
31 januari 2012

Initiatiefvoorstel SP Welzijn op Recept aangenomen

In December 2011 diende de SP fractie een initiatiefvoorstel in dat betrekking had op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en overbelasting bij mantelzorgers. In het voorstel Welzijn op recept werd integrale samenwerking tussen huisartsen en welzijnsorganisaties voorgesteld. Een vernieuwende aanpak.

Lees verder
31 januari 2012

SP amendement Vriendenhuis Arnhem aangenomen

Dankzij een amendement van de SP wordt er 50.000 euro gereserveerd om in Arnhem een Vriendenhuis te starten.

Lees verder
9 januari 2012

De grootste verliezers van de WMO zijn de Thuiszorgmedewerkers

Als je wilt dat er genoeg mensen in de zorg willen werken, moet je het beroep niet afbreken, maar herwaarderen. De vraag van de client moet leidend zijn.

Lees verder
2 november 2011

Behoefte aan begeleiding, maar deze kwijtgeraakt?

Dankzij een aangenomen motie van de SP, waarin we hebben gevraagd om na een jaar nog eens te onderzoeken of de mensen die hun begeleiding kwijtgeraakt zijn wel een goede structurele oplossing hebben gevonden, wordt dit nu door MEE uitgevoerd. Dit hebben we gevraagd omdat langzamerhand de vrijwilligers en de mantelzorgers die dit op zich nemen, in de problemen komen en het niet volhouden en/of de problematiek niet meer aankunnen en zich nu ook melden.

Lees verder
2 oktober 2011

Hoor ik het goed?

Op 29 september jl. was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de werkgroep Verzet tegen armoede. In deze werkgroep komen diverse organisaties en mensen samen om hun zorgen te bespreken rondom dit thema. Samen kijken ze wat er gedaan kan worden en wie wat kan betekenen.

Lees verder
29 september 2011

Vrijwillige inzet en mantelzorg

Tijdens de raadsvergadering van 26 september jl. werd een beleidsplan met betrekking tot ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in Arnhem unaniem door de raad aangenomen. Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is zeer belangrijk. Daarom diende de SP een amendement in om ervoor te zorgen dat er structureel zogeheten Eigen Kracht - conferenties worden aangeboden voor mantelzorgers. Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen en zal opgenomen worden in het beleidsplan.

Lees verder
19 augustus 2011

Vrijwillige inzet is de rijkdom van de samenleving: Tonnies Huiskamer.

Er is al veel geschreven over het besluit van volkshuisvesting om de Huiskamer van Tonnie van den Herik te sluiten. Dit heeft veel stof doen opwaaien en gaat met verschillende emoties gepaard. Of je nu voor of tegen dit besluit bent, het is van het grootste belang om te benadrukken dat we deze belangeloze inzet, voor mensen die het minder getroffen hebben,hard nodig hebben. De SP wil ook vanuit deze invalshoek, waarover nog niets gezegd is, pleiten voor steun van dit belangrijke initiatief.

Lees verder
17 augustus 2011

Schriftelijke vragen over mogelijkheid tot realisatie vriendenhuis GGZ

Vriend GGZ (een AWBZ erkende instelling) zet zich in voor mensen met een psychische of sociale beperking die zich willen handhaven in de samenleving. Vriend GGZ sluit moeilijke mensen niet uit en is daarom interessant voor verschillende kwetsbare groepen. Dat kunnen bijstandgerechtigden of verslaafden zijn, maar ook jongeren of ouderen die vereenzamen en een beroep doen op hulp voorzieningen. Vriendenhuizen van Vriend GGZ worden gerund door betaalde en onbetaalde medewerkers. Onder hen zijn veel (ex)clienten die werkervaring op willen doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken. In het Vriendenhuis kunnen zij de administratie doen, werken in de keuken en bij de receptie of bijvoorbeeld gastheer of gastvrouw zijn of begeleider worden van mensen met psychiatrische/psychosociale problemen. Hoewel het Vriendenhuis een 'oefenplek' voor hen is, is het daarnaast ook een echt zorghotel. Het is laagdrempelig en goed toegankelijk. Medewerkers krijgen scholing op maat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier